Wystarczy wysłanie wniosku przez internet, by móc zorganizować zbiórkę publiczną. Urzędowa zgoda nie będzie już potrzebna.
Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej przyjęła wczoraj ustawę z 24 stycznia 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
– Chcemy, aby zasady były mniej zbiurokratyzowane i bardziej przejrzyste – tłumaczyli w Senacie przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji cel, który im przyświecał przy tworzeniu nowych przepisów.
Kilkanaście poprawek do projektu ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu. W większości zostały uwzględnione przez MAiC i przyjęte przez senacką komisję. Najważniejsze z nich dotyczyły uszczegółowienia terminów składania sprawozdań ze zbiórek, ich weryfikacji przez ministra i publikacji w specjalnym portalu.
Zajęto się też problemem rezygnacji ze stanowiska jednego z członków komitetu społecznego. Przyjęto poprawkę, że zmiana w jego składzie jest uznana za dokonaną nie w momencie doręczenia rezygnacji ministrowi, ale w chwili publikacji w internecie.
Zastrzeżenia do projektu miał m.in. senator Krzysztof Słoń (PiS), który próbował doprecyzować, w jaki sposób potencjalny darczyńca może skontrolować, ile pieniędzy organizator zbiórki przeznacza na koszty własne i czy nie jest to więcej od funduszy przeznaczonych na właściwy cel zbiórki. Urzędnicy z MAiC tłumaczyli, że już podczas składania zgłoszenia o zbiórce wydatki własne organizatora muszą być szacunkowo określone, a rozliczenia będą potem dostępne na stronie internetowej w formie sprawozdań.
Przygotowany przez resort i organizacje pozarządowe projekt ma zastąpić przepisy jeszcze z 1933 r. Za zbiórkę publiczną uznają one zbieranie ofiar w gotówce lub naturze. Późniejsze rozporządzenia dodały do tej definicji wpłaty na konto oraz sprzedaż przedmiotów i usług – chodziło głównie o charytatywne esemesy.
Zgodnie z nową ustawą zbiórką publiczną będzie zbieranie datków w przestrzeni publicznej w gotówce lub w naturze, czyli na przykład kwestowanie do puszek. Zbiórki elektroniczne (esemesowe, internetowe) nie będą podlegać tym przepisom. Definicja nie obejmie też zbiórek organizowanych w szkołach oraz inicjatyw prywatnych przeprowadzanych wśród znajomych.
Do tej pory to, czy zbiórka się odbędzie, zależało od zgody urzędników. Teraz wystarczy tylko zgłosić ją w publicznie dostępnym portalu administrowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Zgłoszenie będzie można wysłać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W tym drugim przypadku niezbędne będzie potwierdzenie wiarygodności przez podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP. Informacja o zgłoszeniu zbiórki ma być zamieszczana w portalu w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej lub siedmiu dni w przypadku zgłoszenia w formie papierowej.
Sprawozdania ze zbiórek mają zawierać informacje o zebranych pieniądzach czy darach oraz o sposobie, w jaki te środki zostały rozdysponowane.
Zarówno zgłoszenia, jak i sprawozdania będą dostępne w internecie przez trzy lata od daty ich zamieszczenia. Będą ogólnodostępne, tak więc każdy będzie mógł uzyskać informacje o zbiórce oraz o tym, ile zebrano podczas niej pieniędzy i na jakie cele je wydano.

Nowe przepisy nie obejmą zbiórek elektronicznych

Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez senacką komisję samorządu terytorialnego i administracji państwowej