Dlatego w zeszłoroczne Święto Niepodległości Marcin Puźniak skierował w tej sprawie wniosek do kancelarii prezydenta. Zwrócił się w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego o podjęcie działań zmierzających do zmiany treści tego przepisu. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.
– Nie ma racjonalnego wytłumaczenia, aby tylko niektóre sądy wydające orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej umieszczały godło na wyrokach – argumentował obywatel. Przekonywał, że ten przepis regulaminu godzi w autorytet i powagę sądownictwa administracyjnego. Tym bardziej że zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, jak również sądy powszechne i wojskowe mają prawny obowiązek umieszczania wizerunku godła państwowego na wydawanych przez te sądy wyrokach.
W przypadku NSA kwestie te normuje regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. z 2010 r. nr 86, poz. 1007). Jego par. 70 jasno mówi, że na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy „Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”, a nad tymi wyrazami wizerunek orła. Analogicznie jest w przypadku SN. Przesądza o tym par. 95 ust. 1 regulaminu SN (M.P z 2003 r. nr 57, poz. 898). Na wstępie wyroku zamieszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” poprzedzone wizerunkiem godła – tak brzmi z kolei par. 87 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U z 2007 r. nr 38, poz. 249). Podobnie jest w sądach wojskowych.
– WSA nie mają obowiązku zamieszczania na wyrokach wizerunku orła. Zgodnie z art. 138 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sentencja wyroku powinna zawierać: oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, przedmiot zaskarżenia oraz rozstrzygnięcie sądu – mówi Joanna Kube, przewodnicząca wydziału informacji sądowej w WSA w Warszawie.