Zakwestionowany przez TK przepis ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych nie zawierał żadnych wskazówek dla Ministra koniecznych do uwzględnienia przy wydaniu rozporządzenia, co spowodowało, że Minister Obrony Narodowej otrzymał nieograniczoną swobodę tworzenia i znoszenia sądów, oraz określania obszarów ich właściwości. Znowelizowana ustawa wprowadza wytyczne dla szefa MON.

Ustawa przedłożona do podpisu nowelizuje zakwestionowany przepis upoważniający poprzez uzupełnienie o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi Minister Obrony Narodowej powinien się kierować przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów.

Rozwiązanie zaproponowane w przedłożonej do podpisu ustawie uwzględnienia kryteria: zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa wojskowego przez dostosowanie liczby sądów, ich wielkości i obszarów właściwości do rozmieszczenia Sił Zbrojnych, realizującej zasadę dostępu do sądu i uwzględniającej ekonomię postępowania sądowego, w celu zagwarantowania realizacji prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, a także biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Ponadto ustawa uzupełnia o brakujące wytyczne art. 3 § 4 ustawy, a który upoważnia Ministra Obrony Narodowej do tworzenia i znoszenia, w drodze rozporządzenia, wydziałów zamiejscowych wojskowych sądów garnizonowych.

Reklama

Nowelizacja uchyla także przepisy, umożliwiające tworzenie – w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – sądów innych niż okręgowe sądy wojskowe i wojskowe sądy garnizonowe, ponieważ obowiązujące przepisy nie regulują struktury takich sądów, zasad ich podporządkowania czy zakresów właściwości.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.