Jeśli skarżący lub jego pełnomocnik składając skargę na działanie organów administracji publicznej nie dołączy do niej w terminie odpisów dla strony przeciwnej, to sąd taką skargę odrzuci i nie będzie jej w ogóle analizował. Taką uchwałę wydał Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów.
Dotychczas sędziowie różnie podchodzili do pism niezawierających wymaganej liczby odpisów. Część z nich uznawała, że brak odpisu jest na tyle poważnym brakiem formalnym skargi, że uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu, tj. przyjęcia przez sąd do rozpoznania (por. wyrok NSA z 29 grudnia 2011 r., sygn. I OSK 2351/11). Inni podchodzili jednak do tego bardziej liberalnie, uznając, że brak odpisów nie jest istotnym brakiem pisma procesowego, jakim jest skarga, a sąd może skserować brakujący odpis i dołączyć go stronie przeciwnej, obciążając wtedy skarżącego odpowiednimi kosztami (por. wyrok z 22 stycznia 2013 r., sygn. II OSK 42/13). Według sędziów reprezentujących tę linię orzeczniczą, odrzucenie skargi z powodów braku odpisu jest sprzeczne z prokonstytucyjną wykładnią przepisów procesowych i w praktyce stanowi zamknięcie skarżącemu drogi do sądu.
Reklama
Siedmiu sędziów, którzy zajęli się tym problemem, te korzystne dla skarżących argumenty nie przekonały. Uznali oni, że skarga, która jest niepełna, musi zostać przez sąd odrzucona. Nie zmieni tego nawet to, że skarżący prześlę skargę do sądu po terminie (tj. po upływie siedmiu dni od wezwania sądu do uzupełniania jej braków), ale jeszcze przed sporządzeniem postanowienia przez sąd o odrzuceniu skargi.

Reklama
Prezes NSA Roman Hauser podkreślił, że każdy uczestnik postępowania sądowego musi mieć zagwarantowane prawo do zapoznania się ze skargą. Tylko wtedy zapewniona jest równość stron postępowania. Skład siedmiu sędziów odniósł się również do ewentualnej możliwości kserowania skargi i przekazania jej kopii stronie przeciwnej. Wtedy jednak mogłaby zostać podważona zasada bezstronności sądu. Ponadto gdyby też przyjąć taką powszechną praktykę w działaniu sądu, to stanowiłoby to naruszenie zasad ekonomiki procesowej.
Podobne zdanie w sprawie wyraził też prokurator generalny, który podkreślił, że formalizm w postępowaniu sądowym jest konieczny i ma walor dyscyplinujący dla uczestników postępowania.
Uchwała została podjęta na wniosek prezesa NSA. Będzie ona wiążąca we wszystkich sprawach, jakie trafią do sądów administracyjnych oraz NSA.
Ważne
Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej
ORZECZNICTWO
Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia