Ustawodawca, określając delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania tylko takich zagadnień, które dotychczas nie były objęte przepisami powszechnie obowiązującego prawa – przypomniał w rozstrzygnięciu wojewoda opolski.
Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Znalazły się tam postanowienia mówiące, że opłatę ustala się w drodze decyzji administracyjnej oraz że za jej ponoszenie rodzice odpowiadają solidarnie.
Organ nadzoru stwierdził, że regulacje są powtórzeniem przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.