Ustawodawca, określając delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania tylko takich zagadnień, które dotychczas nie były objęte przepisami powszechnie obowiązującego prawa – przypomniał w rozstrzygnięciu wojewoda opolski.
Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Znalazły się tam postanowienia mówiące, że opłatę ustala się w drodze decyzji administracyjnej oraz że za jej ponoszenie rodzice odpowiadają solidarnie.
Organ nadzoru stwierdził, że regulacje są powtórzeniem przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
„Stanowione przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego, powinny regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by uzupełniać przepisy powszechnie obowiązujące, a nie je powtarzać” – wskazał wojewoda.
Niedopuszczalna jest bowiem taka realizacja delegacji ustawowej, która polega na kopiowaniu bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Akt prawa miejscowego o takiej treści narusza prawo, a więc jest nieważny.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego z 8 marca 2012 r., NK.III.4131.2.5.2012.AR