Radni nie mogą postanowić, że uchwała w sprawie wyłapywania zwierząt na obszarze gminy zacznie obowiązywać w dniu jej podjęcia. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami prawa.
Wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie wyłapywania zwierząt na obszarze gminy oraz zapewnienia im dalszej opieki. Uchwała miała wejść w życie z dniem podjęcia. Jako podstawę prawną radni podali art. 11 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1998 roku o ochronie zwierząt. Zgodnie z tym przepisem wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może nastąpić tylko na podstawie uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z odpowiednimi organami. Zdaniem organu nadzoru uchwała została wydana z naruszeniem przepisów.
Uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt są prawem powszechnie obowiązującym na terenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zawierają one normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym ponieważ nie wyczerpują się w jednostkowym działaniu. Normy te adresowane są do bliżej nieokreślonego kręgu podmiotów, tj. do właścicieli zwierząt domowych oraz gospodarskich. Zdaniem organu nadzoru nie budzi wątpliwości, że uchwały te są aktami prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie gminnym. Uznanie uchwał za akty prawa miejscowego powoduje określone konsekwencje nie tylko co do ich treści, ale także co do procedury ich ogłaszania oraz wejścia w życie. Warunkiem wejścia w życie aktów normatywnych jest ich ogłoszenie. Kwestie te reguluje ustawa z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z jej przepisami akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ustawa reguluje też ich moment wejścia w życie. Artykuł 4 wprowadza bowiem zasadę, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia, chyba że dany akt określi termin dłuższy. W związku z tym wojewoda uznał za sprzeczny z prawem zapis uchwały, który stanowił, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Brak ogłoszenia w dzienniku urzędowym uchwały, której wejście w życie jest uzależnione od takiego ogłoszenia, powoduje, że nie może ona wejść w życie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego, PNK.I.4130.84.2011.