Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części swojego miasta. Opisywany akt prawa miejscowego badany w ramach nadzoru przez wojewodę łódzkiego został unieważniony.
Organ nadzoru zauważył bowiem, że projekt planu miejscowego zbyt krótko znajdował się na etapie, który umożliwiał wnoszenie do niego uwag.

Pięć dni za mało

Zgodnie z brzmieniem art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) burmistrz wyznacza w stosownym ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.
Termin ten nie może być jednak krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu.
– Jak wynika z ogłoszenia zawartego w dokumentacji planistycznej, wyłożenie przedmiotowego projektu planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 16 września 2011 r. do 10 października 2011 r.
Termin na składanie uwag wyznaczono do 19 października 2011 r., a więc o 5 dni krótszy, niż wymagają tego przepisy prawa – zauważyła Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki.

Udział społeczeństwa

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podkreślała, iż prawo składania uwag do projektu planu jest jedną z możliwości udziału lokalnej społeczności w procesie sporządzania planu miejscowego i wypowiedzenia się co do przyjętych w nim ustaleń i rozwiązań.
Plan miejscowy rozstrzyga o przeznaczeniu terenu, rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.
Jego ustalenia, wraz z innymi przepisami, kształtują więc sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan również, jako akt prawa miejscowego, zawiera przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie.
– Z tego też względu tak ważne jest zapewnienie czynnego udziału społeczeństwa w procesie jego tworzenia, co ma na celu niwelowanie ewentualnych sporów i konfliktów w zakresie przyjętych ustaleń w danym akcie planistycznym – podkreślała Jolanta Chełmińska.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, nr Pnk.I-4131.118.2012