Organ nadzoru zauważył bowiem, że projekt planu miejscowego zbyt krótko znajdował się na etapie, który umożliwiał wnoszenie do niego uwag.

Pięć dni za mało

Zgodnie z brzmieniem art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) burmistrz wyznacza w stosownym ogłoszeniu termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.

Termin ten nie może być jednak krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu.

– Jak wynika z ogłoszenia zawartego w dokumentacji planistycznej, wyłożenie przedmiotowego projektu planu do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 16 września 2011 r. do 10 października 2011 r.

Termin na składanie uwag wyznaczono do 19 października 2011 r., a więc o 5 dni krótszy, niż wymagają tego przepisy prawa – zauważyła Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki.

Udział społeczeństwa

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podkreślała, iż prawo składania uwag do projektu planu jest jedną z możliwości udziału lokalnej społeczności w procesie sporządzania planu miejscowego i wypowiedzenia się co do przyjętych w nim ustaleń i rozwiązań.

Plan miejscowy rozstrzyga o przeznaczeniu terenu, rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.

Jego ustalenia, wraz z innymi przepisami, kształtują więc sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan również, jako akt prawa miejscowego, zawiera przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie.

– Z tego też względu tak ważne jest zapewnienie czynnego udziału społeczeństwa w procesie jego tworzenia, co ma na celu niwelowanie ewentualnych sporów i konfliktów w zakresie przyjętych ustaleń w danym akcie planistycznym – podkreślała Jolanta Chełmińska.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego, nr Pnk.I-4131.118.2012