Minister administracji i cyfryzacji ma odpowiadać za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu - takie m.in.rozwiązanie przewiduje projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Co wniesie projekt?

Dotychczas kompetencje te należały do dawnego MSWiA.

Zgodnie z projektem minister administracji i cyfryzacji przejmie zagadnienia dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania ich skutków.

Oznacza to zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, a także w ustawach o: stanie klęski żywiołowej, zarządzaniu kryzysowym, szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Udzielanie pozwoleń w gestii ministra administracji

Ponadto, zgodnie z projektem, w gestii ministra administracji i cyfryzacji znajdzie się też: udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wydawanie rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania takich zbiórek i zakresu kontroli nad ich przeprowadzaniem.

Dotyczy to sytuacji, gdy zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo oraz w przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą państwa.

Nowe zasady prowadzenia zbiórek

Rozporządzenie ministra ma określać formy prowadzenia zbiórek publicznych, miejsca ich prowadzenia, niezbędne dane, jakie powinien zawierać plan przeprowadzania zbiórki, sposoby sporządzania dokumentacji dotyczącej przebiegu akcji zbiórkowej, wymogi, jakim powinna odpowiadać legitymacja osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną, oraz niezbędne informacje, jakie powinno zawierać publiczne ogłoszenie wyników zbiórki.

Projekt stanowi też, że szef MAC będzie też sprawował nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego - będzie upoważniony do wydania aktu wykonawczego określającego sposób funkcjonowania i organizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.