Minister administracji i cyfryzacji ma odpowiadać za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwanie ich skutków - przewiduje projekt noweli ustawy o działach w administracji rządowej i niektórych innych ustaw.

Dotychczas kompetencje te należały do dawnego MSWiA. Projektem jeszcze w czwartek zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów.

Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej spowodowane są przede wszystkim faktem powołania nowego resortu - cyfryzacji i administracji.

Zgodnie z projektem zadania dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń - zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu - oraz usuwania ich skutków zostaną przekazane do działu administracja publiczna - podlegającego nowo powołanemu ministrowi.

Minister będzie też sprawował nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego.

Autorzy projektu postulują również w jego uzasadnieniu wskazanie ministra administracji i cyfryzacji jako stałego członka Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Oprócz tego projekt noweli m.in. poszerza działy administracji rządowej "informatyzacja" oraz "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". Do działu "informatyzacja" dodano zadania koordynacji interoperacyjności rozwoju usług elektronicznych, w tym audiowizualnych usług medialnych oraz zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W dziale odnoszącym się do kultury punkt dotyczący polityki audiowizualnej zyskuje brzmienie "polityki audiowizualnej, w szczególności produkcji programowej radiofonii, telewizji oraz kinematografii".

Projekt noweli z uwagi na to, że zawiera jedynie zmiany organizacyjne, nie dotyczy zaś zmian w zakresie kompetencji, nie wymaga poddania konsultacjom społecznym.

Według autorów projektu ewentualne koszty proponowanych zmian znajdą pokrycie w budżecie państwa.

Jednak podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w uwagach nt. projektu skierowanych do szef MAC Michała Boniego zwróciła uwagę, że w ocenie skutków regulacji powinna znaleźć się precyzyjna informacja o ewentualnych konsekwencjach finansowych wejścia w życie projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Resort finansów zauważa też, że w związku z przesunięciem zadań związanych m.in. z usuwaniem i przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, niezbędne jest uzupełnienie uzasadnienia projektu ustawy o dodatkowe informacje, czy w konsekwencji tych zmian nastąpi też przesunięcie pracowników wraz z wydatkami, zapewniającymi finansowanie tych zadań.