Przesyłka hybrydowa w ofercie Poczty Polskiej figuruje od 2012 roku. Sam pomysł nie jest więc nowy. Nowy jest jednak zakres. Do tej pory w tej formie przekazywane były jedynie przesyłki prywatne.

Projekt nowelizacji tarczy zakłada, że dotychczasowa formuła przekazywania przesyłek hybrydowych do 30 września 2020 uległaby rozszerzeniu na:

• postępowania administracyjne, egzekucyjne w administracji, a także inne postępowania prowadzone na podstawie ustawy, gdzie przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy. Doręczenie to może nastąpić za pomocą przesyłki hybrydowej;
• postępowania egzekucyjne, karne, karno-skarbowe, w sprawach o wykroczenia. Przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy, kierowanych od sądów lub organów prowadzących postępowania na podstawie wskazanych przepisów - doręczenie to może nastąpić za pomocą przesyłki hybrydowej, jeżeli sąd lub organ prowadzący postępowanie wyrazi na to zgodę.

Ponadto w formie przesyłki hybrydowej mogłyby być przesyłane umowy cywilnoprawne lub zobowiązania wynikające z czynności jednostronnych, jeżeli adresat powiadomił drugą stronę o skorzystaniu z możliwości odbioru korespondencji przy użyciu tej formy.

Możliwość przesyłki hybrydowej byłaby wyłączona w myśl Art. 15zzu3. 1. w przypadkach, gdy dokumentu nie da się przekształcić w dokument elektroniczny oraz z uwagi na ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny.

Takie ograniczenie pojawi się też np. gdy przesyłka oryginalna będzie opatrzona tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia.

Zgodnie z Art. 15zzu5. 1. Odwzorowania cyfrowe powstałe w ramach realizacji przesyłki hybrydowej mają moc równą mocy dokumentów w postaci papierowej, z których zostały wykonane i w myśl ustawy są skuteczne.

Z projektu wynika, że w przypadku braku możliwości przekształcenia przesyłki listowej w postać elektroniczną, poczta zakopertuje ponownie przesyłkę i prześle do adresata w pierwotnej postaci przesyłki listowej.

Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30 września 2020 r. zapewnia możliwość adresatom będącym osobami fizycznymi uwierzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z odbioru przesyłki hybrydowej.