DGP dotarł do projektu nowelizacji tzw. rządowej Tarczy Antykryzysowej. Uzupełnia ona już obowiązujący pakiet o propozycje wcześniej zgłaszane przez poszczególne resorty (ale które z różnych względów nie zmieściły się do “podstawowego” pakietu) oraz regulujące kwestie, które uwidoczniły się w praktyce, po wejściu Tarczy w życie.

I tak np. rząd zamierza wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy krytykowali rozwiązanie polegające na tym, że na 3-miesięczne zwolnienie ze składek załapać się mogą firmy do 9 osób, a te zatrudniające np. kilkunastu pracowników - już nie.


Propozycja zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. - Zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych - podają projektodawcy.

Wprowadzona ma też być możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. - Ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii - wynika z projektu.

Rozwiązania służące ochronie miejsc pracy takie jak dofinansowanie miejsc pracy mają być rozszerzone na trzeci sektor czyli organizacje pozarządowe. To postulat o który walczył wicepremier Piotr Gliński odpowiedzialny w rządzie za te instytucje. Chodzi o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Spora część przepisów dotyczy wsparcia edukacji na odległość i dostarczania obywatelom informacji o COVID-19. Chodzi min. o wprowadzenie darmowego dostępu do stron internetowych, które mogą jak podawać istotne informacje o epidemii, służyć diagnostyce medycznej czy nauczaniu na odległość. Równocześnie rząd wyznacza nowe zadania dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, chodzi min o doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, programy umożliwiające e-learning. Równolegle za pomocą Funduszu Szerokopasmowego mają być wprowadzona możliwości dostępu obywateli do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa. Spełniony ma być także postulat zgłaszany przez samorządowców - sprzęt komputerowy, urządzenia multimedialne i oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych ma być objęty zerowym VAT.

Duża część rozwiązań adresowana jest do rolników i przedsiębiorców z tego sektora. To m.in. przyznanie rolnikom i pracującym z nimi domownikom - w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 - zasiłku w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Inny pomysł to uelastycznienie prawa pracy dla firm w sektorze rolno-spożywczym, “umożliwiających zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji”. Rozliczenie dopłat rolnych będzie się mogło odbywać zdalnie.

Podobnie jak w pierwszej wersji Tarczy, tak i teraz przesuwane są kolejne terminy związane z realizacją wybranych obowiązków przez obywateli. Dotyczy to przede wszystkim kierowców. Przewiduje się bowiem zachowanie ważności, w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął. Przez dwa tygodnie od dnia odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ważne pozostaną pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podobnie na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszony ma być obowiązek przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych. Przedłużeniu ulegnie też ważność orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla maszynistów i pracowników kolejowych zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.