Nowelizacja kodeksu karnego, która zakłada znaczne zaostrzenie polityki karnej, wprowadza też zmiany do art. 115 k.k. zawierającego ustawowe definicje. Zmiana dotyczy m.in. rozszerzenia definicji osoby pełniącej funkcję publiczną, co ma decydujące znaczenie dla odpowiedzialności karnej za niektóre przestępstwa, np. dotyczące sprzedajności osoby pełniącej funkcje publiczne, przekupstwa (art. 228 i 229 k.k.) czy płatnej protekcji (art. 230 k.k.).
I tak zgodnie z art. 115 par. 19 pkt 4 lit. d zakwestionowanej ustawy osobą pełniącą funkcję publiczną ma być m.in. członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, prezes, dyrektor lub jego zastępca, prokurent, główny księgowy lub skarbnik w organizacji krajowej. Jednak na gruncie prawa karnego nie ma definicji organizacji krajowej, co sprawia, że mamy do czynienia z błędem klasycznym w definicji ignotum per ignotum (nieznane przez nieznane).

Definicja enigma