Rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie dłuższy i trudniejszy niż rozwód bez orzekania. Podczas rozprawy sąd nie tylko ostatecznie decyduje o tym, jaki wyrok powinien zapaść, ale także ma obowiązek przesłuchać świadków i zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez strony.

Aby można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić dowody, które świadczyłyby przeciwko małżonkowi. Najczęstszymi powodami rozwodu są zdrady i alkoholizm. Jednak nie tylko te dwie kwestie uprawniają nas o domaganie się określenia winy. Oto inne przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie:

  • porzucenie małżonka
  • groźby
  • brak pomocy
  • agresja - nękanie i znęcanie się fizyczne i psychiczne,
  • odmowa współżycia

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie zdecydowanie nie jest wystarczająca bardzo ogólna argumentacja. Należy wskazać, jakie fakty dokładnie miały miejsce, kiedy, w jakich okolicznościach itd. W postępowaniu sądowym rozwodu z orzeczeniem winy konieczne jest przeprowadzenie dowodów.

Środkami dowodowymi mogą być na przykład:

  • • zeznania stron,
  • • zeznania świadków,
  • • zdjęcia, nagrania audio i wideo,
  • • sms-y,
  • • notatki z interwencji policji,

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków niesie za sobą istotne skutki dotyczące obowiązków alimentacyjnych. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a z powodu rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego pogorszy się w sposób istotny, sąd może zobowiązać winnego małżonka do zaspokajania potrzeb niewinnego, czyli do świadczeń alimentacyjnych.

Może się tak stać, nawet jeśli partner nie cierpi niedostatku, a jedynie jego sytuacja jest gorsza niż ta, w jakiej by się znajdował, gdyby małżeństwo funkcjonowało nadal. Z kolei małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego współmałżonka alimentów. Brak orzeczenia winy jednego z małżonków (albo orzeczenie o winie obojga) powoduje, że każde z nich przez pięć lat od rozwodu ma prawo zażądać od byłego małżonka wsparcia finansowego, jeśli znajdzie się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania byłemu małżonkowi znajdującemu się w trudnej sytuacji wygasa jednak z chwilą zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Rozwód nie jest możliwy, jeśli to winny małżonek go żąda, chyba że strona pokrzywdzona wyraża na to zgodę lub odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd może też uznać, że rozwód w ogóle niedopuszczalny, jeśli jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga pomocy materialnej, a rozwód stanowiłby rażącą krzywdę.

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód daje prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej, daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska, a także pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

>>> Sprawdź też: Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów.