Gdzie można wnieść sprawę o rozwód?

Wystąpić o rozwód lub separację można składając wniosek w sądzie kraju, w którym:

 • mieszkają współmałżonkowie
Reklama
 • współmałżonkowie ostatnio mieszkali razem – o ile jedno z nich nadal tam mieszka
 • mieszka jeden ze współmałżonków – o ile współmałżonkowie składają wniosek razem

Wystąpić o rozwód można również w kraju, w którym jeden ze współmałżonków mieszka co najmniej od 6 miesięcy, licząc do momentu złożenia wniosku oraz jeśli jest obywatelem tego kraju.

Sądem właściwym do orzekania w sprawie rozwodu jest pierwszy sąd, do którego wniesiono pozew i który spełnia powyższe warunki.

Które prawo właściwe dla orzeczenia rozwodu?

Które prawo będzie właściwe dla orzeczenia, jeżeli oboje małżonkowie mają różne obywatelstwa lub mieszkają w innym kraju UE niż ich kraj ojczysty? Prawem, które ma zastosowanie do wniosku o rozwód, niekoniecznie musi być prawo kraju, w którym pozew został wniesiony.

17 krajów UE przyjęło wspólny zbiór przepisów pozwalających określić, którego kraju prawo powinno mieć zastosowanie w przypadku transgranicznych spraw rozwodowych. Kraje te to: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

W każdym z tych 17 krajów można uzgodnić ze współmałżonkiem, że w sprawie rozwodowej zostanie zastosowane prawo kraju, w którym:

 • mieszkają współmałżonkowie
 • współmałżonkowie ostatnio mieszkali razem - o ile jedno z nich nadal tam mieszka
 • jeden ze współmałżonków ma obywatel two
 • małżonkowie składają wniosek o rozwód

Jeżeli współmałżonkowie nie osiągnęli porozumienia, sądy w tych 17 krajach zastosują prawo :

 • kraju, w którym mieszkają współmałżonkowie
 • kraju, którego oboje współmałżonkowie są obywatelami
 • jeśli małżonkowie nie mieszkają w tym samym kraju, wtedy kraju, w którym ostatnio mieszkali razem, o ile nadal tam mieszkali razem rok przed skierowaniem sprawy do sądu
 • jeśli małżonkowie mają różne obywatelstwa, wtedy kraju, w którym składają wniosek o rozwód