Do pozwu o alimenty należy dołączyć dokumenty, która pozwolą sądowi ustalić potrzeby uprawnionego oraz finansowe możliwości zobowiązanego. Od nich bowiem zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych załączników do pozwu o alimenty.

Do pozwu o alimenty należy dołączyć przede wszystkim zaświadczenia o sytuacji materialnej obydwu rodziców oraz wskazujące na koszty związane z utrzymaniem dziecka. Niezbędne są także dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej obu stron, tj. odpis aktu urodzenia dziecka czy małżeństwa.

Lista załączników do pozwu o alimenty

  • odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony w przypadku dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego, zupełny w odniesieniu do dziecka pochodzącego ze związku pozamałżeńskiego),
  • odpis aktu małżeństwa, ewentualnie odpis wyroku rozwodowego, separacyjnego czy poprzedniego wyroku w sprawie o alimenty między stronami,
  • zaświadczenia o wysokości zarobków albo zaświadczenie o tym, że jest się osobą bezrobotną, decyzje o przyznanych zasiłkach i świadczeniach z opieki społecznej (należy wskazać również dochody drugiej strony),
  • zaświadczenia wskazujące na wysokość kosztów utrzymania dziecka, np. wydatki szkolne, wyżywienie, kultura i rozrywka, zajęcia pozalekcyjne uzależnione od zainteresowań czy predyspozycji dziecka, zajęcia sportowe itp.,
  • stosowne zaświadczenia od lekarza specjalisty, np. potwierdzające alergię, konieczność zajęć korekcyjno-ruchowych, rehabilitacji, uczęszczania na basen itp.,
  • zaświadczenia o zajęciach dodatkowych dziecka oraz ponoszonych z ich tytułu opłatach, np. korepetycje, kurs języka obcego, zajęcia plastyczne, szkoła muzyczna, siłownia, zajęcia teatralne, szkoła tańca itp.,
  • rachunki, opłaty związane z utrzymaniem domu/mieszkania, w którym dziecko mieszka, np. czynsz, energia, gaz, woda etc.,
  • faktury i rachunki za rzeczy zakupione dla dziecka, np. ubrania, książki, leki itp.,
  • inne dokumenty, jeśli mogą okazać się istotne przy ustalaniu wysokości alimentów.

Zarówno wszystkie powyższe dokumenty, jak i pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej.