Rządzący domagają się wprowadzenia przepisów, na podstawie których podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste dokonane w 2018 r. przez samorządy zostałyby cofnięte. Przypominamy, że obecnie istnieje procedura, które pozwala obywatelom na kwestionowanie nowych, wyższych stawek.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mają prawo dokonywać aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie 77 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Jak wynika z niniejszych założeń, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a), nie może podlegać aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Samorządy mając świadomość tego, że przekształcenie we własność lokali mieszkaniowych położonych na ich gruntach spowoduje w dłuższej perspektywie odcięcie strumienia gotówki, postanowiły przed wejściem w życie ustawy przekształceniowej (1 stycznia 2018 r.) dokonać stosownych aktualizacji. To bowiem opłata za użytkowanie wieczyste jest podstawą do ustalenia opłaty przekształeciowej, którą uiścić muszą nowi właściciele gruntów.

Należy zaznaczyć, że aktualizacja opłaty dokonywana jest w formie pisemnego wypowiedzenia dotychczasowej wysokości. Co zatem może zrobić dotychczasowy użytkownik wieczysty, który nie godzi się na nową stawkę opłaty za użytkowanie wieczyste? W terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, powinien złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

- Złożenie wniosku, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat rocznych w dotychczasowej wysokości. W przypadku niezłożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty rocznej zaoferowana w wypowiedzeniu – wyjaśnia Konrad Klimczak, inspektor z Urzędu M. St. Warszawy.

Jakie są dalsze losy wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego? Jak zostało to wcześniej wskazane, postępowanie prowadzone jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Przepisy nie wskazują jednak terminu, w którym postępowanie to powinno się zakończyć.

Co w sytuacji, gdy nadal nie jesteśmy zadowoleni z rozstrzygnięcia SKO? Możliwe jest wniesienie sprzeciwu od wydanego orzeczenia. Sprawa zostanie wtedy przekazana do rozpatrzenia przez właściwy sąd administracyjny.