Sędzia nie może sprostować wyroku, jeśli jego omyłka dotyczy zapisu: „komu przysługują koszty” – stwierdził w orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

Sąd przyjrzał się wnioskowi kuratora mężczyzny, który w sprawie o wydanie odpisu decyzji wystąpił o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku z 7 sierpnia 2018 r.

Kurator chciał, by sąd zastąpił w wyroku oznaczenia strony, na rzecz której przyznano koszty postępowania, z "M. M." na ""kurator T. R.". Chciał też by sąd poprawił nazwisko skarżącego, bo było przeinaczone.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że prośba pełnomocnika zasługuje jedynie na częściowe uwzględnienie.

Na wstępie wyjaśnił formalnie, że zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Samo zaś sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

27 września 2018 r. WSA zaznaczył, że sprostowaniu podlegają jedynie oczywiste omyłki pisarskie, natomiast zastosowanie instytucji sprostowania wyroku nie może prowadzić do jego zmiany w sensie merytorycznym. Takiego też reżimu można było użyć przy zmianie nazwiska skarżącego w wyroku, które w aktach faktycznie brzmiało inaczej - prawidłowo.

Nie mogło zostać natomiast uwzględnione dalej idące żądanie kuratora , gdyż prowadziłoby to do merytorycznej zmiany istoty rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, co w ramach sprostowania nie jest dopuszczalne.

Postanowienie WSA w Opolu, sygn. II SA/Op 113/18