Spółdzielnie socjalne będą mogły otrzymać z powiatowego urzędu pracy (PUP) zwrot opłaconych składek do ZUS za pracowników, którzy należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.Taką możliwość przewiduje obowiązujące od 31 marca br. brzmienie art. 12 ust. 3a ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. poz. 651 ze zm.). Wcześniej prawo do refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, finansowane ze środków Funduszu Pracy, przysługiwało tylko członkom spółdzielni. Teraz to uprawnienie zostało rozszerzone również na osoby zatrudniane w takim podmiocie, które należą do jednej z grup wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy, np. są niepełnosprawne, zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy czy są wychowankami pieczy zastępczej.
Zarówno w przypadku członków, jak i pracowników spółdzielni refundacja jest wypłacana na podstawie umowy podpisanej z PUP przez okres 24 miesięcy w wysokości składek odprowadzanych od najniższego wynagrodzenia za pracę. Natomiast przez kolejny rok zwracane jest 50 proc. należności do ZUS (od podstawy stanowiącej minimalną pensję).
Zmiany te spowodowały, że konieczna stała się modyfikacja wzoru wniosku, jaki spółdzielnie składają, aby otrzymać refundację. Nowy wygląd formularza określony został w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który właśnie trafił do konsultacji. Spółdzielnia będzie musiała podać w nim swoje podstawowe dane, informacje rozliczeniowe obejmujące członków i osoby zatrudnione oraz numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany zwrot składek. Ponadto wskazany został podstawowy zakres dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku o refundację. Będą to zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem należności ubezpieczeniowych oraz kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za osoby, których ma dotyczyć refundacja.
W projekcie uregulowano też kwestię postępowania w sytuacji, gdy stosunek pracy zakończy się przed upływem okresu finansowania składek przez PUP. Wtedy zwrot jest dokonywany do dnia ustania zatrudnienia.
Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia