Obowiązująca od 31 marca nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych wprowadziła nowe instrumenty pomocy finansowej dla tych podmiotów. Do tej pory było tak, że pośredniak mógł przyznać ze środków Funduszu Pracy (FP) pieniądze na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej osobie bezrobotnej, absolwentowi centrum lub klubu integracji społecznej, a także opiekunowi osoby niepełnosprawnej (o ile nie pobiera świadczenia za zajmowanie się takim członkiem rodziny). Teraz przepisy przewidują rozszerzenie tego uprawnienia również na inne osoby poszukujące pracy.
Dodatkowo spółdzielnia socjalna może uzyskać jednorazowe wsparcie na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej przez PUP osoby bezrobotnej, poszukującej pracy lub będącej opiekunem. Pomoc może wynosić maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, pod warunkiem utrzymania w zatrudnieniu takiej osoby przez 24 miesiące. Drugim nowym instrumentem jest możliwość uzyskania przez spółdzielnie środków na pokrycie kosztów pensji bezrobotnego, poszukującego pracy lub opiekuna przez okres sześciu miesięcy (do wysokości minimalnej płacy), jeśli zobowiąże się do zatrudnienia go przez rok.
Reklama
Te wszystkie zmiany spowodowały, że konieczne stało się wydanie przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej nowego rozporządzenia, które będzie określać szczegółowe zasady przyznawania pomocy finansowej. Projekt w tej sprawie właśnie trafił do konsultacji. Zaproponowane w nim przepisy określają, jakie informacje mają być zawarte we wniosku o środki na utworzenie stanowiska pracy i pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz jakie dokumenty – oświadczenia lub zaświadczenia – należy do nich dołączyć. Samo przyznanie pieniędzy będzie następowało na podstawie umowy zawieranej przez spółdzielnię socjalną z PUP. Co ważne, będzie ona musiała przedstawiać szczegółowe rozliczenie z wykorzystania uzyskanych pieniędzy. Ponadto w projekcie wskazano, jakie będą formy zabezpieczenia zwrotu wsparcia w przypadku jego nieprawidłowego wydatkowania lub niedotrzymania zobowiązań wynikających z umowy i przepisów rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia