W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się 355 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Prokuratorskie śledztwa dotyczą 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie stolicy - podała Prokuratura Krajowa.

Biuro prasowe Prokuratury Krajowej poinformowało w środę w komunikacie, że w prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie aktualnie prowadzonych jest 320 spraw karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Dotyczą one łącznie 561 warszawskich adresów. "Na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia, wobec czego liczba prowadzonych postępowań ulega zmianie" - zaznaczono.

W toku prowadzonych śledztw - jak podano - gromadzony oraz analizowany jest materiał dowodowy m.in. w postaci akt własnościowych danych nieruchomości, akt z postępowań administracyjnych oraz akt sądowych. W sprawach, w charakterze świadków, przesłuchiwani są spadkobiercy nieruchomości lub ich następcy prawni, jak również urzędnicy podejmujący decyzje w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Przesłuchiwani są także lokatorzy nieruchomości objętych postępowaniami. We wszystkich sprawach badane i ustalane są podstawy oraz przesłanki do podjęcia działań o charakterze pozakarnym (administracyjnym oraz cywilistycznym).

Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach podległych toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. Dotyczą one 204 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej stolicy.

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu śledztwa prowadzone są przez zespół powołany przez Prokuratora Krajowego; w skład zespołu wchodzą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jak również Ministerstwa Finansów.

"Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie dokonywanych ustaleń faktycznych. W sprawach zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, przesłuchano szereg osób, w tym spadkobierców, urzędników, lokatorów" - poinformowała PK.

Z komunikatu wynika, że w sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym.

Zarzuty przedstawiono m.in.: Jakubowi R. – b. zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. – adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. – Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. – naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy - poinformowała prokuratura.

Zarzuty przedstawiono również Mariuszowi P. – kierownikowi Działu Nieruchomości Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy, Marzenie K. – b. urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, prywatnie siostrze Roberta N., Andrzejowi M. – znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Maciejowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, Maksymilianowi M. – znanemu jako nabywca praw i roszczeń do warszawskich nieruchomości, a także Grzegorzowi M. - znanemu warszawskiemu adwokatowi i byłemu dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Poinformowano, że wobec 16 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które są kontynuowane wobec ośmiu podejrzanych.

"Równolegle z postępowaniami karnymi prokuratura realizuje czynności pozakarne dotyczące warszawskich nieruchomości. Realizowane są one przez specjalne zespoły prokuratorów powołane zarządzeniami Prokuratora Krajowego. Do zadań tych zespołów należy w szczególności analiza akt administracyjnych i sądowych, opracowywanie projektów środków prawnych, udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi" - czytamy w komunikacie.

W zespole prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zarejestrowano dotychczas 723 postępowania wyjaśniające administracyjne oraz 58 postępowań cywilnych w sprawach z zakresu reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. W ramach dotychczasowych prac warszawskiego zespołu sporządzono trzy pozwy o uznanie za nieważne czynności prawnych w odniesieniu do nieruchomości warszawskich położonych przy ulicy Stalowej 25, ulicy Opoczyńskiej 4B, a także części nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład Folwarku Służewiec oraz ul. Targowej 33 w Warszawie.

PK podała, że zawarte umowy dotyczące zbycia tych nieruchomości są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wyrażoną w art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego, tj. z zasadą uczciwości i przyzwoitości.

Efektem pracy warszawskiego zespołu prokuratorów - jak zaznaczono - jest również wniesienie 86 sprzeciwów skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od ostatecznych decyzji m.in. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie oraz Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygających w kwestii ustanowienia prawa własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego) nieruchomości, które objęte były działaniem Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego 26 października 1945 roku.

Ponadto, warszawscy prokuratorzy zgłosili udział w 311 postępowaniach dotyczących nieruchomości warszawskich - administracyjnych oraz cywilnych. Skierowano także 12 wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw oraz pięć skarg do sądów administracyjnych.

"Jako przykład skutecznego działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie można podać sprawę dotyczącą nieruchomości położonej przy ulicy Melsztyńskiej 6 w Warszawie. Za tą nieruchomość orzeczono odszkodowanie na rzecz ustalonych osób fizycznych w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniesionego w tej sprawie, Wojewoda Mazowiecki wydał 23 października 2017 roku decyzję, w której stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 4 lipca 2014 roku przyznającej odszkodowanie w kwocie przekraczającej 1,5 miliona złotych" - podano.

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu prowadzonych jest 290 spraw pozakarnych – 258 postępowań administracyjnych i 32 postępowania cywilne.