Wymiana korespondencji z sądem za pomocą e-maili, dostęp online do akt sądowych czy możliwość drukowania wyroków z systemu teleinformatycznego sądu – takie ułatwienia dla stron wprowadzić ma skierowany niedawno do konsultacji projekt nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wejście w życie zmian zostało zaplanowane na 28 lutego 2019 r.
Autorem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Proponuje ono wprowadzenie możliwości doręczania pism stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wymiana korespondencji tą drogą będzie możliwa, jeżeli uczestnik postępowania o to wystąpi do sądu i poda swój adres elektroniczny lub wyrazi na to zgodę. W sytuacji gdy strona zmieni zdanie, sąd będzie musiał to uwzględnić i dalszą komunikację prowadzić już w formie tradycyjnej. Pisma wnoszone w formie dokumentu elektronicznego będą musiały być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Kolejnym ułatwieniem dla stron ma być udostępnianie elektronicznych akt sądowych w systemie teleinformatycznym sądu. „W przypadku tego rodzaju akt nie będzie zatem zachodziła potrzeba wydawania w szczególności kopii lub wyciągów z tych akt, skoro, po uprzedniej identyfikacji, strona będzie miała możliwość samodzielnej realizacji tych czynności bezpośrednio w systemie teleinformatycznym sądu” – czytamy w uzasadnieniu.
Jednocześnie projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku podawania w postępowaniu sądowoadministracyjnym numeru PESEL strony oraz jej pełnomocnika. W przypadku, gdy stroną nie będzie osoba fizyczna, należało będzie podać numer REGON lub NIP. Identyczne rozwiązanie obowiązuje obecnie przy składaniu pozwów do e-sądu. Jak tłumaczy projektodawca, nałożenie takiego obowiązku jest konieczne, aby zapewnić jednoznaczną identyfikację podmiotów, które zostaną zarejestrowane w systemie teleinformatycznym sądów administracyjnych. W tym celu resort chce stworzyć centralny rejestr podmiotów. Bez tego, zdaniem MS, nie da się w sposób właściwy zarządzać danymi, które będą gromadzone w systemie, oraz automatycznie przetwarzać tych danych.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji