Zgłoszenia urodzenia dziecka będzie można dokonać przez internet – to jedna z nowości, która znajdzie się w przygotowywanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji prawa o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064). Zgodnie z zaproponowanymi przepisami po wypełnieniu odpowiedniego dokumentu elektronicznego przez rodziców i zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) zgłaszający otrzyma odpis aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
Obecnie, żeby zgłosić urodzenie, trzeba się osobiście udać do urzędu właściwego dla miejsca, w którym dziecko przyszło na świat. Zgodnie z art. 57 prawa o aktach stanu cywilnego mogą to zrobić ojciec lub matka, którzy ukończyli 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych, a także przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki (jeśli ta ma mniej niż 16 lat bądź została pozbawiona zdolności do czynności prawnych). Co więcej, dopuszczalne jest również dokonanie zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem pełnomocnika. Akt ten jest dokumentowany w formie protokołu podpisanego przez rodzica oraz kierownika USC. Pismo to zawiera m.in. dane osobowe matki i ojca, ich numery PESEL i miejsca urodzenia oraz oświadczenie o wyborze imienia lub imion potomka.
Po zarejestrowaniu urodzenia przez urzędnika rodzic otrzymuje odpis aktu urodzenia, który z kolei obejmuje imiona i nazwisko dziecka, miejsce, kraj i datę przyjścia na świat oraz analogiczne dane dotyczące rodziców. Natomiast nie ma w tym katalogu numerów PESEL ojca i matki. Ta luka – zdaniem resortu cyfryzacji – powoduje, że w niektórych sytuacjach trudno jest jednoznacznie ustalić tożsamość rodziców. Dla urzędników rodzi to problemy z uszczelnianiem procedur związanych z realizacją różnych programów pomocowych. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało dodanie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka. Jednocześnie zakres danych znajdujących się w rejestrze PESEL zostanie poszerzony o informacje dotyczące potomka.
Reklama
Ministerialny projekt przewiduje ponadto zmiany w ustawie o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657), które mają ułatwić zgłaszanie niezgodności w tej bazie. Obecnie organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, policja i inne podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji z rejestru PESEL, w sprawie wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości muszą zwrócić się do ministra cyfryzacji. Rozwiązanie opracowane przez resort przewiduje z kolei, że będą one mogły – za pomocą nowej usługi elektronicznej – zgłaszać niezgodności bezpośrednio do organu właściwego do ich usunięcia.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych