Spółki nie będą już mogły się wycofać z umowy sprzedaży udziałów lub akcji objętych prawem pierwokupu agencji państwowej
Ministerstwo Rolnictwa przystąpiło do likwidowania najważniejszych luk w obowiązującej od 30 kwietnia ubiegłego roku ustawie ograniczającej obrót gruntami rolnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 585). Niedociągnięcia w przepisach miały nieprzewidziane skutki, które – wbrew intencjom ich autorów – nie tylko nie ułatwiły rolnikom indywidualnym dostępu do ziemi, lecz wręcz godziły w interesy Skarbu Państwa.
Transakcja „na próbę”