Czy radcy lub adwokaci, którzy naruszą zasady etyczne, mogą zakwestionować orzeczenie sądu korporacyjnego drugiej instancji? Rozstrzygnie to SN.
Rzecznicy dyscyplinarni samorządów zawodowych są przekonani, że kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla określenia kształtu prawniczych postępowań dyscyplinarnych. Odnosi się bowiem do uprawnień procesowych ich uczestników. Wątpliwości dotyczą sięgania w sprawach dyscyplinarnych po nowy środek zaskarżenia wprowadzony wraz z nowelizacją procedury karnej, która obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437). Jest nią skarga do Sądu Najwyższego na orzeczenie sądu odwoławczego uchylające wyrok wydany w pierwszej instancji i nakazujące przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (rozdział 55a k.p.k.). Musi ona zostać wniesiona w terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia drugiej instancji z uzasadnieniem. To spowoduje wstrzymanie jego wykonania.
Skarga umożliwia zakwestionowanie orzeczenia w całości bądź części, co według intencji pomysłodawców miało doprowadzić przede wszystkim do eliminowania bezzasadnych uchyleń wyroków, a z drugiej strony – prewencyjnie powstrzymać sądy odwoławcze przed zbyt pochopnym kierowaniem spraw do ponownego rozpoznania.