Prowadząc kontrolę w jednostce samorządu terytorialnego pracownicy wojewody mogą przetwarzać informacje o autorach pism złożonych w danym urzędzie.Do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO) wpłynęła skarga mieszkańca na działanie burmistrza, które miało polegać na nieprawidłowym zabezpieczeniu danych osobowych tego obywatela. Organ ten udostępnił bowiem pracownikom wojewody prowadzącym kontrolę w urzędzie miasta pisma mieszkańca bez dokonania uprzedniej anonimizacji zawartych w nich danych osobowych. W ten sposób kontrolerzy poznali chociażby informacje o adresie zamieszkania obywatela, który niejednokrotnie prowadził korespondencję z urzędem miasta, np. składając skargi na pracowników magistratu. Mieszkaniec uważał, że udostępnienie jego danych osobowych przedstawicielom wojewody narusza zasadę poszanowania prywatności.
W złożonych przed GIODO wyjaśnieniach burmistrz tłumaczył, że dokumenty zawierające m.in. dane osobowe skarżącego były udostępnione pracownikom urzędu wojewódzkiego w związku z okazanym przez nich upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli w imieniu wojewody. Organ wskazał, że nie miał podstaw do ograniczenia jawności dokumentów dla kontrolerów.
GIODO nie uwzględnił argumentacji skarżącego. W decyzji nr DOLiS/DEC-258/17 wskazał, że upoważnieni przez wojewodę pracownicy mają prawo wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem obecnie prowadzonej kontroli. Z tym uprawnieniem wiąże się obowiązek organów samorządowych udostępnienia żądanych materiałów. Efektywne sprawowanie nadzoru przez wojewodę nad legalnością działań jednostek samorządu terytorialnego nie byłoby bowiem możliwe, gdyby kontrolerom ograniczano dostęp do informacji.
Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez pracowników organu nadzoru jest więc w tym przypadku potrzeba spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów. Chodzi o art. 258 par. 1 pkt 5 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257). Stanowi on, że wojewoda nadzoruje prawidłowość przyjmowania i załatwiania przez jednostki samorządu terytorialnego skarg i wniosków obywateli. W ramach tego nadzoru wojewoda może prowadzić kontrole problemowe. Regulująca je ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092) wskazuje w art. 22, że osoba prowadząca inspekcję ma m.in. prawo wglądu do dokumentów dotyczących jednostki kontrolowanej oraz sporządzania ich kopii lub odpisów, a także przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli.