Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt nowego rozporządzenia dotyczącego sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami zawierającymi informacje niejawne bądź materiały objęte tajemnicą zawodową.
Uchylenie poprzedniego aktu wykonawczego wynikało z nowelizacji procedury karnej z 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070), która w założeniu miała zwiększyć jawność postępowania karnego.
Projekt nowego rozporządzenia zasadniczo zachowuje dotychczasową formę przeprowadzania czynności dowodowych, których materia zawiera informacje niejawne oraz te objęte tajemnicą zawodową bądź funkcyjną. Oznacza to więc nakaz sporządzenia odrębnego protokołu z tych czynności, co z kolei wiąże się ze szczególnymi zasadami przechowywania (w kancelarii tajnej bądź w aktach sprawy w zależności od rodzaju informacji) oraz obowiązkiem rejestracji. Z informacjami niejawnymi będą mogły zapoznawać się osoby uprawnione na podstawie zarządzenia wydawanego przez prezesa sądu i przewodniczącego składu orzekającego. Zarządzenie to będzie precyzować m.in. zakres udostępnianych materiałów.
Projekt zakłada też zniesienie zakazu sporządzania kopii, odpisów, wyciągów i notatek z dokumentów i akt oznaczonych klauzulą tajności. Rozwiązanie to jest pokłosiem m.in. kilku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach lustracyjnych przeciwko Polsce. ETPC uznał w nich odmowę wykonania notatek z materiałów niejawnych za oczywiste naruszenie art. 6 ust. 3 konwencji mówiącego o gwarancjach prawa do obrony oraz równości stron postępowania.
Propozycje MS zmieniają również sposób udostępniania materiałów o charakterze niejawnym biegłym, tłumaczom i innym specjalistom. Według nowych zasad ma się to odbywać tak samo jak w przypadku samych stron (co wiąże się też z możliwością sporządzania notatek).
Etap legislacyjny
Projekt opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji