Transgraniczne dochodzenie wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych ma być łatwiejsze. To cel przyjętej wczoraj przez Senat ustawy nowelizującej m.in. kodeks postępowania cywilnego. Nowela stanowi transpozycję unijnego rozporządzenia, które umożliwić ma wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika na tych samych warunkach, niezależnie od państwa, w którym ten jest prowadzony.

Na gruncie prawa polskiego ma to dotyczyć nie tylko rachunków bankowych, ale i tych prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wykonanie zabezpieczenia – nakazu odbywać się ma już na zasadach obowiązujących w danym państwie członkowskim (w Polsce będzie to zajęcie rachunku). Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia będzie zaś blokada konta dłużnika.

Nakazy zabezpieczenia wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie – bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. Wierzyciel będzie mógł uzyskać nakaz przed wszczęciem postępowania sądowego, ale i na każdym etapie postępowania – aż do wydania orzeczenia albo zatwierdzenia lub zawarcia ugody sądowej.

Istotnym ułatwieniem dla czekających na zwrot pieniędzy będzie również możliwość uzyskiwania informacji na temat rachunków bankowych dłużnika na potrzeby wydania nakazu zabezpieczenia. W ocenie rządu wdrożenie do polskiego prawa nowych rozwiązań ułatwi – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom – dochodzenie transgranicznych roszczeń, co w efekcie zmniejszy ryzyka przy zawieraniu transakcji handlowych i przyczyni się do zwiększenia dyscypliny płatniczej dłużników. Nowe regulacje mają wejść w życie wraz z unijnym rozporządzeniem, a więc już 18 stycznia 2017 r.