Z dnia na dzień coraz łatwiej cudzoziemcowi nabyć nieruchomość w Polsce. Mieszkanie kupi bez zezwolenia, a na zakup gruntu potrzebuje zgody ministra.
Cudzoziemiec zamierzający kupić w Polsce ziemię powinien uzyskać – z pewnymi wyjątkami – zezwolenie, wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Takie zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie również minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Kiedy potrzebna decyzja pozwalająca na kupno