Pierwszeństwo wykupu ziem przysługuje jednak: m.in. byłemu właścicielowi gruntu lub jego spadkobiercom i dzierżawcy.
Nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) i to ona jest stroną ewentualnej sprzedaży takiego gruntu.
Chcąc wyzbyć się niektórych z nieruchomości, agencja sporządza ich wykaz, który ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przez okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu.