Czy cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze Szwajcarii mają prawo nabyć bez zezwolenia ministra spraw wewnętrznych nieruchomość rolną? A jak to jest z możliwością kupna udziałów lub akcji w spółce będącej właścicielem nieruchomości rolnej?
Zgodnie z ustawą z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), cudzoziemcy z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej nie mogą nabywać bez zezwolenia ministra spraw wewnętrznych nieruchomości rolnych oraz leśnych.
Okres przejściowy na nabywanie takich nieruchomości za zezwoleniem obowiązuje bowiem do 1 maja 2016 r. Warto wskazać, iż przez pojęcie cudzoziemca przepisy ustawy rozumieją zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przykładowo spółki osobowe.