Przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm. – dalej p.p.) w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania, gdy zostało ono wydane po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny, nie naruszają ustawy zasadniczej. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny, do którego trafiła skarga konstytucyjna złożona przez jedną ze spółek jawnych.
Trybunał podkreślił szczególną pozycję NSA w systemie organów ochrony prawnej. „Niemożność zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego przez NSA po raz pierwszy jest wyrazem koniecznego kompromisu między potrzebą ograniczenia dostępu do najwyższej instancji sądownictwa administracyjnego a prawem jednostki do rozpoznania sprawy” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.
Trybunał przypomniał również, że zasada zaskarżalności orzeczenia wydanego w pierwszej instancji doznaje wyjątku wówczas, gdy o kosztach postępowania po raz pierwszy orzeka sąd zajmujący najwyższą pozycję w hierarchii orzeczniczej. Sędziowie konstytucyjni nawiązali w ten sposób do wyroku z 13 października 2015 r., sygn. SK 63/12, w którym stwierdzili konstytucyjność art. 3941 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego po raz pierwszy przez Sąd Najwyższy.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2016 r., sygn. akt 46/15.