Trybunał podkreślił szczególną pozycję NSA w systemie organów ochrony prawnej. „Niemożność zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego przez NSA po raz pierwszy jest wyrazem koniecznego kompromisu między potrzebą ograniczenia dostępu do najwyższej instancji sądownictwa administracyjnego a prawem jednostki do rozpoznania sprawy” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku.

Trybunał przypomniał również, że zasada zaskarżalności orzeczenia wydanego w pierwszej instancji doznaje wyjątku wówczas, gdy o kosztach postępowania po raz pierwszy orzeka sąd zajmujący najwyższą pozycję w hierarchii orzeczniczej. Sędziowie konstytucyjni nawiązali w ten sposób do wyroku z 13 października 2015 r., sygn. SK 63/12, w którym stwierdzili konstytucyjność art. 3941 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego po raz pierwszy przez Sąd Najwyższy.

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2016 r., sygn. akt 46/15.