Egzaminator ma bowiem prawo do podarowania przewinień popełnionych podczas części praktycznej. To efekt wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zgodnie z nowymi zasadami kandydat na kierowcę nie będzie musiał prowadzić samochodu bezbłędnie. Najechanie na linię, czy nawet nie zatrzymanie się przed znakiem stop nie będzie równoznaczne z przerwaniem egzaminu. Znowelizowane rozporządzenie stawia jeden warunek – dopiero za dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego zdający otrzyma wynik negatywny z części praktycznej. W przypadku pojedynczych błędów w różnych zadaniach egzaminacyjnych, egzamin jest kontynuowany a osoba prowadząca pojazd ma nadal szansę na pozytywny wynik egzaminu.

Pokreślić należy, że darowanie błędów nie będzie regułą. To od egzaminatora i jego oceny sytuacji zależeć będzie, czy zdający będzie mógł kontynuować egzamin nawet po błędu.

- Jeżeli występuje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu drogowego lub popełnione wykroczenie jest rażące, tak jak dotychczas egzaminator będzie podejmował decyzję o przerwaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy, co automatycznie będzie skutkowało wynikiem negatywnym – wynika z wyjaśnień przekazanych nam przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Resort nie obawia się natomiast o zasypanie skargami ośrodków ruchu drogowego przez osoby, którym nie powiodło się na egzaminie. Teoretycznie mogą one bowiem skarżyć się na „niezaliczenie” błędu przez egzaminatora. Ministerstwo wskazuje, że osoba egzaminowana zawsze ma prawo do złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu, w tym na wynik egzaminu. Sam przebieg egzaminów zawsze jest dokumentowany.

Oto lista błędów, które można popełnić podczas egzaminu. To od egzaminatora zależeć będzie, czy doprowadzą one do jego przerwania:

• spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego;
• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;
• wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim;
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu;
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez; jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana;
• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia;
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu;
• niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
• niezastosowanie się do znaków: „stop”, „zakaz wjazdu ...”, „zakaz skręcania w lewo”, „zakaz skręcania w prawo”,„nakaz jazdy...”, „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”, „linia podwójna ciągła”,„zakaz ruchu”;
• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania.;
• naruszenie zakazu zawracania;
• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h;
• nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania;
• naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przednimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;
• niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania";
• wyprzedzanie z niewłaściwej strony;
• spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.Etap legislacyjny

Rozporządzenie weszło w życie 10 listopada 2016 r.