Obowiązek dochowania należytej staranności przez spółkę i ujawniania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie zostaje uchylony, gdy członkami jej zarządu są obcokrajowcy.
TEZA Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w innym kraju wiąże się z obowiązkiem przedsięwzięcia szczególnej staranności w uzyskaniu wiedzy na temat uwarunkowań prawnych związanych z prowadzoną działalnością, w tym obowiązków rejestrowych.
STAN FAKTYCZNY Była to sprawa z powództwa spółki przeciwko drugiej spółce o zapłatę. Powodowa firma uzyskała nakaz zapłaty. Pozwana wniosła sprzeciw, ale po terminie. W rejestrze przedsiębiorców znajdował się bowiem jej stary adres, na który nakaz został doręczony. Spółka złożyła więc razem ze sprzeciwem wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia.
Sąd rejonowy oddalił wniosek i odrzucił sprzeciw. Uzasadnił, że wniosek o przywrócenie terminu był nieuzasadniony, albowiem niedochowanie terminu było przez firmę zawinione. Nie zadbała bowiem o ujawnienie w KRS zmiany adresu, i nie tłumaczy tego niewiedza prezesa spółki o takim obowiązku.
Pozwana wniosła zażalenie. Podnosiła, że prezes zarządu spółki jest obcokrajowcem, któremu nie były wiadome obowiązki rejestrowe.
UZASADNIENIE Sąd okręgowy oddalił zażalenie. Wskazał, że obowiązek dochowania należytej staranności podmiotu mającego ujawniać swoje dane w KRS nie zostaje uchylony, gdy członkami zarządu osoby prawnej są obcokrajowcy. Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej w innym kraju wiąże się z obowiązkiem przedsięwzięcia przez podmiot podejmujący taką decyzję szczególnej staranności w uzyskaniu wiedzy na temat uwarunkowań prawnych. Zaniechanie aktualizacji danych o siedzibie podmiotu rejestrowego stanowi – w myśl art. 139 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego – o skuteczności doręczenia temu podmiotowi przesyłki sądowej, a jednocześnie o winie podmiotu w uchybieniu terminu do podjęcia czynności procesowej.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z 8 września 2016 r., sygn. akt VIII Gz 104/16