Nie będzie można przyznać punktów karnych za wszystkie przekroczenia prędkości, których kierowca dopuścił się na danym odcinku trasy. Otrzymamy je jedynie za najsurowiej karane wykroczenie. Chodzi o sytuację, w której śledzi nas samochód z wideorejestratorem.Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, rozwiązać ma problemy związane z nieuzasadnionym dublowaniem się punktów karnych za przewinienia popełnione przez kierowców. Akt ma charakter częściowo porządkujący, lecz w kilku przypadkach, proponowane przepisy zostają znacznie złagodzone. Należy podkreślić, że zasady karania kierowców szczegółowo uregulowane są w ustawie o kierujących pojazdami. Samo rozporządzenie zawiera jedynie wyłączenia od generalnej zasady sumowania punktów. Przedstawiamy nowe wyłączenia od sumowania punktów zawarte w projekcie.

Zatrzymanie się i postój

Nowe rozporządzenie wykluczyć ma możliwość sumowania punktów w sytuacji, gdy kierowca jednym czynem nie zastosował się do przepisów o zatrzymaniu lub postoju pojazdu, bowiem niezastosowanie się do znaków mieści się w zakresie przedmiotowym przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania się i postoju.

Wideorejestrator

Projekt rozporządzenia przewiduje wyjątek od sumowania punktów karnych w sytuacji przekroczenia dozwolonej prędkości. Jak czytamy uzasadnieniu do projektu, regulacja ta będzie miała zastosowanie w przypadku zarejestrowania przy użyciu wideorejestratora kierującego pojazdem, w sytuacji gdy na danym odcinku obowiązują różne limity prędkości – wynikające ze znaków drogowych lub przepisów ustawy. Kierowcy przekraczającemu prędkość będą przypisywane punkty jedynie za przekroczenie prędkości o największym stopniu.

Wyprzedzanie

Nie będzie sumowania punktów karnych w sytuacji gdy kierowca rozpoczął manewr wyprzedania i go realizuje. Okazać się może bowiem, że w wyniku błędnej oceny dochodzi do naruszenia kilku przepisów w ramach tego samego manewru. Jak wynika z proponowanych rozwiązań, nie jest zasadne sumowanie punktów za poszczególne naruszenia, uzależnione często od trudnej do przewidzenia organizacji ruchu. Kierowcy zostaną przypisane więc punkty za to naruszenie, które odpowiada najwyższej liczbie punktów.

Katastrofa i wypadek

W projekcie proponuje się również rezygnację z sumowania punktów w razie popełnienia przestępstwa drogowego polegającego na spowodowaniu katastrofy lub wypadku drogowego. Jak uznaje minister, nie jest bowiem uzasadnione sumowanie punktów odrębnie za skutek i przyczynę. Analogiczna zasada funkcjonować ma w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kwalifikowanego jako wykroczenie z art. 86 kw. lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa osoby przez kierującego pojazdem poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, kwalifikowane jako wykroczenie a art. 98 kw.

W rozporządzeniu zapisano również, iż kierowcy, który posiada wyłącznie uprawnienia do prowadzenia motoroweru, nie można przypisać punktów karnych. W stosunku do tej grupy starostowie nie mają bowiem uprawnień do podejmowania czynności dyscyplinarnych.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego