Zgodnie z propozycją ministra infrastruktury i budownictwa, odcinkowe pomiary prędkości będą ustawiane w taki sposób, by zapisywać ją z dokładnością do 1 km/h.W projekcie rozporządzenia w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące znajdziemy również zasadę precyzującą okres mierzenia prędkości. Minister proponuje, żeby pomiar był wykonywany na odcinku drogi znajdującym się pomiędzy tym urządzeniem, a znakiem informacyjnym D-51 „automatyczna kontrola prędkości”.

Co więcej, wyznaczono także wymogi formalne dotyczące możliwości instalowania urządzeń rejestrujących średnią prędkość pojazdów. Zgodnie z projektem odcinkowy pomiar prędkości będzie mógł być prowadzony na odcinku, na którym obowiązuje stała prędkość oraz jego długość nie przekracza 5 km w terenie zabudowanym lub 10 km w terenie niezabudowanym. W przypadku dróg ekspresowych i autostrad odcinki te można wydłużyć do 25 km.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości

Podstawowym elementem systemu są kamery zamontowane na początku oraz na końcu odcinka objętego kontrolą rejestrujące precyzyjnie moment wjechania pojazdu na daną trasę oraz jej opuszczenia.

- Na podstawie czasu przejazdu, znając długość odcinka, wyliczana jest średnia prędkość pojazdu. Następnie, w przypadku zarejestrowania wykroczenia, materiał zdjęciowy przesyłany jest bezprzewodowo do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Co istotne, dalsze czynności wyjaśniające prowadzone są analogicznie jak ma to miejsce przy wykorzystaniu fotoradarów - tłumaczy Łukasz Majchrzak z Wydziału Analiz i Rozwoju Systemowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Majchrzak dodaje również, że podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę w typowaniu odcinków, na których zainstalowane zostały urządzenia rejestrujące były: stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach publicznych, a także jednolite limity prędkości na całej długości odcinka.

Po raz pierwszy system odcinkowej kontroli prędkości został wprowadzony w Holandii w latach 90-tych. Jednym z najefektywniejszych programów okazał się natomiast włoski Safety Tutor. W pierwszym okresie jego funkcjonowania na odcinkach objętych kontrolą zanotowano spadek wskaźnika liczby wypadków o 19%, osób rannych o 27%. Wskaźnik śmiertelności zmalał aż o 51%.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące na etapie konsultacji publicznych.