Czy okres stosowania aresztu domowego połączonego z elektroniczną kontrolą wobec osoby zatrzymanej za granicą na podstawie europejskiego nakazu aresztowania należy odliczyć od kary, jaką ma ona odbyć w swoim kraju? Nad tym pytaniem sformułowanym przez jeden z polskich sądów już dziś pochyli się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Rozpatrywana w trybie prejudycjalnym sprawa miała swój początek w 2007 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia wymierzył J.Z. karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo narkotykowe. Wyrok stał się prawomocny, ale jego egzekucja napotkała problemy, gdyż okazało się, że skazany ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Z uwagi na ten fakt sąd postanowił wystawić europejski nakaz aresztowania.
Po niemal roku poszukiwań skazany został zatrzymany na terytorium Wielkiej Brytanii, gdzie został osadzony w areszcie. Przebywał tam jednak tylko jeden dzień. Wpłacił bowiem kaucję w wysokości dwóch tysięcy funtów. Nałożono na niego również obowiązek przebywania pod podanym przed siebie adresem zamieszkania w godzinach nocnych (od 22 do 7) oraz zastosowano elektroniczną kontrolę w celu monitorowania, jak się z tego obowiązku wywiązuje. Środki te były stosowane do momentu przekazania ściganego ENA polskim władzom, co nastąpiło po niemal roku od jego zatrzymania przez brytyjskie służby.
Obrońca skazanego wniósł do polskiego sądu o zaliczenie na poczet kary, jaką miał odbyć jego klient w kraju, okresu stosowania wobec niego przez władze Wielkiej Brytanii dozoru elektronicznego. Sąd jednak powziął poważne wątpliwości, czy taką możliwość dają przepisy decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. Jej art. 26 ust. 1 mówi, że wydające ENA państwo ma obowiązek zaliczyć wszystkie okresy zatrzymania, zaistniałe w wyniku wykonania nakazu, do całkowitego okresu zatrzymania. Polski sąd uznał, że nie jest jasne, czy użyte sformułowanie „zatrzymanie” obejmuje także środki stosowane przez państwo wykonujące nakaz, polegające na elektronicznej kontroli miejsca pobytu osoby, której nakaz dotyczy, połączonej z aresztem domowym.
538 wniosków o wydanie ENA złożyli prokuratorzy w 2014 r.