Pani Barbara rok temu pożyczyła od znajomego – pana Krzysztofa – 15 tys. zł. Strony sporządziły pisemną umowę, określając termin spłaty na 15 maja 2016 r. – Wpłaciłam całą kwotę na rachunek znajomego przelewem bankowym. Zdumiałam się, kiedy 1 czerwca odebrałam pismo z sądu, w którym znajdował się nakaz zapłaty kwoty 15 tys. zł na jego rzecz. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? – niepokoi się pani Barbara.
W omawianej sytuacji sąd wydał nakaz zapłaty w tzw. postępowaniu upominawczym. Specyfiką tego rodzaju postępowania jest brak wyznaczania rozprawy i wydanie tytułu wykonawczego w oparciu o żądania i twierdzenia powoda zawarte w pozwie o zapłatę. Tytułem wykonawczym jest nakaz zapłaty, będący podstawą do ewentualnego wystąpienia przed komornikiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli z treści pozwu i załączonych do niego dowodów wynika, że żądanie jest zasadne, a przytoczone w sprawie okoliczności nie budzą wątpliwości co do wymagalności roszczenia. Informacje przekazane przez panią Barbarę wskazują na to, że pan Krzysztof przedłożył do sądu pisemną umowę, na podstawie której ten wydał nakaz zapłaty. Jednak oczywiście nie oznacza to, iż nasza czytelniczka zobowiązana jest do ponownej płatności już spełnionego roszczenia.
Reklama
Zgodnie z art. 502 kodeksu postępowania cywilnego wraz z nakazem zapłaty wyznacza się pozwanemu termin dwóch tygodni na wpłatę świadczenia lub na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz poucza o sposobie wniesienia sprzeciwu. Warto pamiętać, że nieprawomocny nakaz zapłaty nie może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jednak wraz z upływem dwutygodniowego terminu od doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu i braku wniesienia sprzeciwu, nakaz uprawomocnia się, dlatego tak ważne jest, by nie przegapić tej daty.
W sprzeciwie pani Barbara powinna wskazać, że: zaskarża wyrok w całości oraz podnieść zarzuty, np. bezzasadność roszczenia z uwagi na jego zaspokojenie. Do sprzeciwu należy także załączyć potwierdzenie dokonania przelewu, które dowodziłoby, że zwróciła kwotę pożyczki panu Krzysztofowi. Trzeba pamiętać, że jeśli pozew o zapłatę został wniesiony na formularzu, sprzeciw również składa się w tej samej formie. Pismo nie podlega opłacie. W wyniku wniesienia sprzeciwu w terminie i spełniającego wymogi formalne, nakaz zapłaty utraci moc, a przewodniczący wyznaczy rozprawę. Koszty postępowania zobowiązana będzie uiścić osoba, która przegra proces.
Podstawa prawna
Art. 4971–505 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101).