To przedsiębiorca poproszony o wyjaśnienie wskazanej przez siebie kwoty za zamówienie musi dowieść, że jej nie zaniżył. Jeżeli przedstawia zbyt ogólne informacje, to działa na swoją szkodę.
TEZA To na wykonawcy ciąży ciężar udowodnienia, że zaproponowana w ofercie cena nie jest rażąco niska. Zamawiający nie musi sam weryfikować jej realności. Poprzestaje na ocenie przedstawionych mu przez przedsiębiorcę faktów i okoliczności. Jeśli go nie przekonają, to odrzuca ofertę.
STAN FAKTYCZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg na obsługę infolinii dla użytkowników portalu Inwestycja w kadry. Wystartowało w nim osiem firm. Złożyły oferty od 247 tys. zł do 844 tys. zł. Zamawiający wezwał wykonawców, którzy zaproponowali trzy najniższe ceny, do złożenia wyjaśnień. Po ich otrzymaniu każdego poprosił dodatkowo o doprecyzowanie niektórych elementów, zadając pytania odnoszące się do konkretnych informacji.