Sprzedałem auto. Zgłosiłem ten fakt do ubezpieczyciela i liczyłem na zwrot składki OC za okres po dokonaniu transakcji – pisze pan Sławomir. – Jakież było moje zdziwienie, gdy po upływie dwóch miesięcy dowiedziałem się od konsultanta, że moje ubezpieczenie przepisała na siebie osoba, która kupiła pojazd, i w związku z obowiązującym w Polsce prawem może z niego korzystać, a mnie nic się nie należy. Czy rzeczywiście obowiązujące przepisy zezwalają na taką samowolę ubezpieczyciela – zastanawia się pan Sławomir.
Nie mamy dla naszego czytelnika dobrych wiadomości. Jak wyjaśnia Krystyna Krawczyk z Biura Rzecznika Finansowego, norma ustalająca zasadę, iż OC komunikacyjne „sprzedaje się” razem z samochodem, towarzyszy temu ubezpieczeniu od czasu jego uregulowania w polskim prawie, tj. od 1 stycznia 1962 r. Na nabywcę przechodzą bowiem wszelkie prawa i obowiązki związane z posiadaniem pojazdu. Do niego należy zatem decyzja, czy będzie z umowy poprzednika korzystać, czy też ją wypowie, jednocześnie wykupując ubezpieczenie w innym towarzystwie. Co ważne, nabywca może wypowiedzieć taką umowę w dowolnym momencie. Tylko jeśli to zrobi, sprzedający pojazd może ubiegać się o zwrot składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Warto przypomnieć – dodaje Krystyna Krawczyk – że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na zbywcę obowiązek przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Powinien on w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poinformować o tym na piśmie ubezpieczyciela oraz przekazać mu dane kupującego (imię, nazwisko, adres, PESEL).
To ważne, szczególnie wtedy gdy opłacamy składkę w ratach. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie miał adresu nabywcy, to do zbywcy będzie wysyłał monity o dokonanie płatności kolejnych rat. Będzie miał do tego pełne prawo, bo sprzedający ponosi solidarną odpowiedzialność za opłatę składki za okres od sprzedaży pojazdu do dnia poinformowania o niej ubezpieczyciela. To oznacza, że ten ostatni może wybrać, od kogo (zbywcy czy nabywcy) będzie się domagał zapłaty składki.
Aby zatem odzyskać pieniądze z ubezpieczenia, pan Sławomir powinien przy sprzedaży auta wyegzekwować od nabywcy oświadczenie o odstąpieniu od niego. I z takim dokumentem zwrócić się do towarzystwa asekuracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 31 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392).