Sprzedaż samochodu przez osobę fizyczną wiążę się z dopełnieniem szeregu formalności. Zbywca będzie musiał odwiedzić wydział komunikacji, ubezpieczyciela a czasami nawet urząd skarbowy. O czym należy pamiętać tuż po przekazaniu pojazdu nowemu nabywcy? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym poradniku.

Umowa sprzedaży

Sprzedaż samochodu powinna zostać dokonania na podstawie pisemnie zawartej umowy. To właśnie na jej mocy sprzedający zrzeka się praw do pojazdu i wraża zobowiązanie do przekazania go nabywcy.

Upewnić należy się zatem, czy wszystkie pozycje w sporządzanym dokumencie takie jak rok produkcji samochodu, pojemność silnika, numer VIN pojazdu czy nazwisko dotychczasowego właściciela zostały wpisanie poprawie.

Dodatkowo, w umowie warto dodać zapis, który wskazuje, że kupujący dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, co może uchronić nas przed ewentualnymi roszczeniami ze strony nabywcy.

Z przepisów umowy powinna wynikać również informacja, kto zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Co do zasady, gdy pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski oraz jest posiadany przez zbywcę przez co najmniej 6 miesięcy konieczne będzie uiszczenie jedynie podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Termin ten liczymy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu. Do tego okresu nie wlicza się posiadania samochodu pod innym tytułem, jak np. z umowy leasingu, użyczenia czy najmu. Znaczenia nie będzie miała również data opłacenia podatku akcyzowego czy rejestracji pojazdu, a jedynie samo nabycie – wyjaśnia Bartłomiej Pitera, Tax Consultant z Calan & Associes Sp. z o.o.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży samochodu wynosi 2 proc. wartości rynkowej pojazdu. Należy zaznaczyć, że suma ta nie jest równoznaczna z kwotą za jaką samochód został sprzedany. Osoba zobowiązana do zapłaty podatku ma na to 14 dni od daty zawarcia umowy.

Rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych dokonuje się na deklaracji PCC-3. Dowód jego opłacenia powinniśmy przechowywać przez 5 lat

Istotną informacją jest to, iż ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozliczać z fiskusem nie muszą się osoby niepełnosprawne, które zakupiły pojazd na potrzeby własne. Co więcej, PCC nie trzeba odprowadzać jeśli wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł.

Podatek dochodowy

W przypadku częstej zmiany samochodów i posiadania ich krócej niż 6 miesięcy, powstać może sytuacja, w której zbywca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

- Podatnik powinien wyliczyć swój dochód jako różnicę pomiędzy przychodem, czyli ceną uzyskaną ze sprzedaży, a kosztem nabycia pojazdu. Za koszt w tym przypadku możemy uznać wszelkie udokumentowane wydatki np. zakup części zamiennych, montaż dodatkowego wyposażenia, koszty modernizacji. Tak skalkulowane wartości ujawnia się w rocznym zeznaniu podatkowym, które składa się najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży samochodu. Zbycie pojazdu powinno być wykazane w zeznaniu PIT-36 w pozycji „Dochody i straty” jako „inne źródła”. Jeśli zaś dana osoba wcześniej składała zeznanie PIT-37, to w roku następującym po zbyciu pojazdu wykazuje wszystkie swoje dochody w formularzu PIT-36 – tłumaczy Bartłomiej Pitera.

Wydział komunikacji

Obowiązki związane z rejestracją nabytego pojazdu leżą już po stronie kupującego. Zbywca zobowiązany jest jedynie do przekazania dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdy samochodu, jeśli ta została wydana. Często jednak na stronach wydziałów komunikacji można spotkać natomiast następujący komunikat:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu (np. sprzedaży, darowiźnie) pojazdu. Zawiadomienia dokonuje właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, który dokonał tej rejestracji.

Za brak złożenia niniejszego zawiadomienia zbywcy nie grożą żadne przewidziane prawem konsekwencje. Jeśli jednak nowy właściciel nie będzie spieszył się z rejestracją samochodu, wszelkie grzywny czy kary za wykroczenia trafią na nasze konto.

Jak zarejestrować pojazd sprowadzony zza granicy przeczytasz tutaj >>

Formalności u ubezpieczyciela

Sprzedając samochód jesteśmy zobowiązani przekazać nowemu właścicielowi dowód ubezpieczenia OC. Co więcej, w ciągu 30 dni po dokonanej sprzedaży pojazdu powinniśmy poinformować o tym fakcie firmę, w której wykupione mieliśmy niniejsze ubezpieczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polisa OC przechodzi automatycznie na nowego właściciela pojazdu. Co do zasady, sprzedający może starać się o zwrot niewykorzystanej składki, jedynie w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę umowy OC w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu.