Jego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej i technicznej. To on reprezentuje mocodawcę przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Ustawa wskazuje przypadki, w których prawnik może odmówić dalszej współpracy.

Kompetencje

Zawód rzecznika patentowego należy do grupy profesji zaufania publicznego. Zgodnie z treścią ustawy o Rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 221 z zm). wykwalifikowany prawnik świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej. Do jego zadań należą:
- udzielanie porad i konsultacji prawnych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- badanie stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej,
- sporządzanie opinii prawnych,
- zastępstwie prawnym i procesowym z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym,
- opracowywanie opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania,
- prowadzenie poszukiwań dotyczących stanu techniki,
- sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, zgodnie z przepisami.Realizowanie uprawnień

Reklama

Rzecznik może powierzyć swoje zadania innemu rzecznikowi lub aplikantowi. Następuje to w drodze substytucji.

Z ważnych powodów rzecznik może odmówić udzielenia pomocy zarówno przed przystąpieniem do pracy jak i w jej trakcie. Musi jednak o przyczynach odmowy poinformować zainteresowanego. Ustawa zastrzega, że zachowanie prawnika nie może mieć „negatywnego wpływu” na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw. Dlatego „w przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa powinien on wykonywać wszystkie niezbędne czynności jeszcze przez dwa miesiące, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego rzecznika patentowego lub odwołanie przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa”.

Gdyby doszło do zawieszenia rzecznika w pełnionych obowiązkach, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanowi tymczasowego zastępcę. Zgodnie jednak z artykułem 12 ustawy „rzecznik patentowy nie może przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie. Nie może również przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia organów administracji rządowej lub samorządowej”.