Nowe podmioty odpowiedzialne za wsparcie dyrektora wydarzenia, precyzyjne wskazanie dopuszczalnych prędkości i wysokości osiąganych przez maszyny oraz kontrola nad ruchem naziemnym mają pozwolić na uniknięcie tragedii.

Zmiany zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lotów i prób akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych dotyczą spraw organizacyjnych, sposobu zachowania w przestworzach i na ziemi. To kompleksowa zmiana, która ma pozwolić na uniknięcie wypadków podobnych do tych, które wydarzyły się w latach 2013-2015.

Sprawy organizacyjne

Wolą wnioskodawcy wprowadzono stanowisko kierownika technicznego, który ma odpowiadać za „kontrolę spełnienia wymagań ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych biorących udział w pokazie lotniczym”. Kierownik techniczny ma być osobą wykwalifikowaną, której kompetencje będą pozwalały na podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności. Głównym celem stworzenia omawianego stanowiska jest stworzenie sytuacji, w której każda maszyna biorąca udział w pokazie będzie skontrolowana pod względem stanu technicznego i odpowiadającej mu dokumentacji.

Doprecyzowano również wymagania, jakie przepisy stawiają przed odpowiednimi podmiotami. Z uwagi na różne typy zadań uznano, że zasadnym jest by: dyrektor pokazu lotniczego, kierownik techniczny, kierownik programu lotniczego oraz kierownicy lotów cechowali się różnymi umiejętnościami. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie były „nieostre” co doprowadzało do nieporozumień.

W powietrzu

Uchylono przepis pozwalający na odbycie lotu próbnego nad osiedlami lub skupiskami ludzi jeżeli zachowane będą środki bezpieczeństwa przedstawione w programie prób w locie albo w instrukcji operacyjnej prób w locie. Zdaniem projektodawcy to niedorzeczne. Zamieszanie związane z obecnym zapisem ma jednoznacznie wyjaśnić sformułowanie, że „lot akrobacyjny poza strefą lotów akrobacyjnych albo strefą pokazu lotniczego może być wykonywany zgodnie z wymaganiami w niej określonymi pod warunkiem, że nie jest wykonywany nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności (…), jeśli w obszarze do 1 km od granicy lotniska będzie znajdowało się osiedle to lot akrobacyjny nad nim jest niedopuszczalny, co nie oznacza jednak, że poza tym osiedlem w ww. obszarze lotu takiego nie można wykonać. Jednocześnie zaś nie ma żadnych przeszkód, aby nad lotniskiem i obszarem do 1 km wokół wyznaczyć strefę lotów akrobacyjnych czy też strefę pokazu lotniczego, a wówczas wykonanie lotu akrobacyjnego jest możliwe nawet nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności” – zapisano w uzasadnieniu.

Maksymalna prędkość lotu podczas pokazu ma być ustalona po przeanalizowaniu technicznych możliwości samolotów biorących w nim udział. Do podjęcia decyzji mają być użyte dane z instrukcji użytkowania lub innymi indywidualnymi wytycznymi. Już na etapie planowania możliwości sprzętowe mają być brane pod uwagę.

Ponadto pokazy lotnicze będą miały przybierać postać przelotów.

Na ziemi

W programie pokazu lotniczego musi znaleźć się zapis dotyczący „organizacji naziemnego ruchu statków powietrznych, pojazdów i pieszych”. Organizator już na etapie planowania imprezy ma przygotować odpowiednią procedurę, a następnie dbać o jej przestrzeganie.

Do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ma się także przyczynić program pokazu lotniczego, sporządzany w oparciu o wytyczne przedstawione przez odpowiednie służby.

Wprowadzone zostaną karty uczestnika, zawierające określenie prędkości oraz wysokości względnej (tj. wysokości nad terenem) statku powietrznego dla poszczególnych elementów pokazu lotniczego.