Jeżeli zajmuje się tym instytucja ściągająca długi, to nie jest to czynności bankowa, a zatem nie skorzysta z niższej opłaty od pozwu - przypomniał Są Apelacyjny w Szczecinie.
TEZA Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych ma charakter czynności bankowej z zastrzeżeniem jednak, że jest wykonywane przez bank.
STAN FAKTYCZNY Stroną powodową była Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Zamknięty, a zatem instytucja zajmująca się ściąganiem długów. Będąc reprezentowana przez radcę prawnego wniosła pozew uiszczając opłatę w wysokości 1 tys. zł, zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. nr 167, poz. 1398 ze zm.). Zgodnie jednak z ust. 1 tego przepisu, przy podanej wartości przedmiotu sporu opłata wynosiła 4 tys. zł.
Sąd zwrócił pozew. Uznał, że nie było podstaw do zastosowania ust. 1a przepisu, ponieważ powód nie jest instytucją bankową, a fakt, że zawarł z bankiem umowę cesji wierzytelności, nie jest równoznaczny z tym, że jego roszczenie wynika z czynności bankowej z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939 ze zm.). Fundusz zaskarżył rozstrzygnięcie.
W sprawie konieczne stało się ustalenie, czy roszczenie powoda dotyczyło czynności bankowych, czy też była to wierzytelność powoda wobec pozwanego powstała na skutek zawarcia umowy przelewu wierzytelności przysługującej dotychczas bankowi. Od tej oceny zależała wysokość opłaty za pozew.
UZASADNIENIE Sąd apelacyjny oddalił zażalenie. Wyjaśnił, że nie ulega wątpliwości, że źródłem roszczenia banku wobec pozwanego była czynność bankowa, a więc czynność dokonana przez klienta z bankiem w postaci umowy kredytu. Roszczenie powoda nie wywodzi się jednak z czynności bankowej, bowiem takiej powód z pozwanym nie dokonał. Powód wywodzi swoje roszczenie z umowy sprzedaży wierzytelności.
Wymienione w prawie bankowym czynności bankowe są zarezerwowane do wykonywania tylko dla banków. Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych ma charakter czynności bankowej z zastrzeżeniem jednak, że jest wykonywane przez bank. Jeżeli natomiast czynności dokonuje podmiot zajmujący się przejmowaniem wierzytelności bankowych, to nie ma podstaw do przyjęcia, że tej czynności przysługuje miano „bankowej” i tym samym znajduje zastosowania art. 13 ust. 1a u.k.s.c. Opłata od pozwu w tej sprawie wynosiła więc 4 tys. zł.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt I ACz 250/16