Od 1 kwietnia zmienił się wzór umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dotychczasowe spodnie czy czapki będzie można jednak wykorzystywać jeszcze do 31 marca 2020 r.
Wprowadzenie punktowego systemu rozliczania umundurowania i unifikacja norm bez względu na typ służby w Straży Granicznej (stała, przygotowawcza) to tylko niektóre zmiany wynikające z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 marca 2016 r. (Dz.U. poz. 424). Regulacja ta weszła w życie 1 kwietnia. Konieczność wydania nowego aktu była spowodowana nowelizacją delegacji zawartej w art. 65 ust. 8 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.).
Punkty przeliczeniowe
Głównym rozwiązaniem wynikającym z nowego rozporządzenia jest utworzenie centralnego magazynu, który będzie zaopatrywał funkcjonariuszy Straży Granicznej (dalej: SG) w umundurowanie na podstawie indywidualnie składanych zapotrzebowań (za pomocą systemu informatycznego).
Bezpośrednia dystrybucja i rozliczanie należności będą się odbywać przy użyciu przypisanych funkcjonariuszom punktów przeliczeniowych, podobnie jak to jest obecnie w innych formacjach mundurowych. Te zostały obliczone na podstawie norm umundurowania i szacowanych wartości poszczególnych jego składników.
Od 1 kwietnia, czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia, funkcjonariusze przyjmowani do służby otrzymają całkowitą liczbę punktów przewidzianą dla danego pełnego kompletu umundurowania do wykorzystania w okresie 48 miesięcy oraz roczną wartość punktową bielizny i ryczałtu na czyszczenie umundurowania do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. W kolejnym roku zaopatrzeniowym otrzymają liczbę punktów odpowiadającą wartości rocznej należnych przedmiotów umundurowania.
Funkcjonariusze będący w służbie 1 kwietnia 2016 r. otrzymają roczną liczbę punktów. W okresie przejściowym trwającym cztery lata od wejścia w życie rozporządzenia będą mieli możliwość użytkowania dotychczasowych wzorów umundurowania i stopniowej wymiany oraz pobrania nowego umundurowania. Punkty przeliczeniowe będą przyznawane corocznie w równych częściach. Niewykorzystane w danym roku zaopatrzeniowym zostaną przeliczone na wartość pieniężną w złotych i wypłacone w formie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Funkcjonariusze będą pobierać przedmioty umundurowania służbowego, wyjściowego, polowego i galowego w ramach łącznego limitu wartości punktowej dla wszystkich rodzajów umundurowania.
W rozporządzeniu ustalono też sposoby realizacji norm należności. Przedmioty wszystkich rodzajów umundurowania funkcjonariusze otrzymują w naturze zgodnie z tymi normami. Zostały one określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Kolejna należność przedmiotów umundurowania będzie realizowana poprzez wypłatę równoważnika pieniężnego lub wydanie w naturze. Przewidziano również możliwość przydzielenia funkcjonariuszowi nowego przedmiotu umundurowania w sytuacji jego niezawinionego (udokumentowanego) zniszczenia.
Nowe mundury
Dodatkowo rozporządzenie zunifikowało normy należności umundurowania, rezygnując z ich różnicowania ze względu na rodzaj służby oraz miejsce jej pełnienia. Zróżnicowanie zachowano wyłącznie w stosunku do norm należności umundurowania dla funkcjonariuszy zajmujących wyższy stopień (np. komendant główny SG).
Zmiany tej dokonano, mając na uwadze zasadniczy charakter norm należności umundurowania określonych w rozporządzeniu, tzn. przedmioty w nich wskazane przysługują wszystkim funkcjonariuszom w związku z pełnieniem służby, bez względu na specyfikę wykonywanych czynności służbowych.
Rozporządzenie wprowadziło do stosowania umundurowanie służbowe, które funkcjonariusze będą nosić w codziennej służbie, o ile charakter wykonywanych przez nich obowiązków nie będzie wymagał występowania w innych rodzajach umundurowania (tj. w umundurowaniu wyjściowym, galowym lub polowym).
W związku z wprowadzeniem umundurowania nowego wzoru zrezygnowano z niektórych przedmiotów umundurowania, np. bluzy olimpijki ze spodniami, swetra, czapki futrzanej itd. Zgodnie z par. 37 ust. 1 rozporządzenia przedmioty umundurowania z poprzednich wzorów mogą być noszone do 31 marca 2020 r. na dotychczasowych zasadach.