Postępowanie uproszczone stosuje się w sprawach cywilnych o niedużej wartości przedmiotu sporu (do 10 000 zł). Tą drogą można wnosić pozwy np. o zapłatę zaległego czynszu lub zaległej pensji. Procedura oparta jest o gotowe formularze i jest stosunkowo szybka w porównaniu z postępowaniem w trybie zwykłym

Jakie sprawy mogą być procedowanie w uproszczonym trybie? Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego (art. 505 z ind. 1 i następne) postępowanie uproszczone stosuje się sprawach:

1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych

2) w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 000 zł

Reklama

3) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu

Pozwy w takich sprawach należy wnosić na urzędowych formularzach do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, np. zapłaty zaległego czynszu lub pensji (nie można w jednym pozwie dochodzić wielu różnych roszczeń). Połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W wypadku niedopuszczalnego połączenia w jednym pozwie kilku roszczeń sąd zwróci pozew.
Nie tylko pozew, ale również wszelkie kolejne pisma procesowe takie jak: odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe - powinny być wnoszone na urzędowych formularzach. Należy pamiętać także, że w postępowaniu tego typu nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego, co należy brać pod uwagę analizując specyfikę danej sprawy. Gdy sąd uzna, że dana sprawa nie może zostać rozstrzygnięta bez opinii biegłego fachowca, wówczas może skierować sprawę do postępowania w trybie zwykłym.

Opłaty

W sprawie w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą. Opłata zależy od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) gdy wartości umowy lub przedmiotu sporu wynosi do 2000 złotych – opłata wynosi 30 złotych
2) gdy wartość zawiera się w przedziale: ponad 2000 złotych do 5000 złotych – wówczas opłata 100 złotych
3) gdy ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych
4) gdy wartości umowy lub przedmiotu sporu wynosi ponad 7500 złotych – wówczas opłata wynosi 300 złotych.Opłatę wnosimy w kasie właściwego sądu rejonowego lub przelewem na wskazane konto bankowe sądu (należy załączyć dowód uiszczenia opłaty).

Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny mogą łącznie z pozwem złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (zobacz, jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych >>>).

Formularze

Formularze należy drukować dwustronnie:

Pobierz formularz pozwu w postępowaniu uproszczonym (formularz P) >>>

Pobierz formularz pisma zawierającego wnioski dowodowe (formularz WD) >>>

Pobierz formularz odpowiedzi na pozew (formularz OP) >>>

Pobierz formularz pozwu wzajemnego (formularz PW) >>>

Pobierz formularz sprzeciwu od wyroku zaocznego / zarzutu od nakazu zapłaty / sprzeciwu od nakazu zapłaty (formularz SP) >>>

Pobierz: Dane uzupełniające stron lub pełnomocników (formularz DS) >>>

Wydrukowane formularze są także dostępne w sądach oraz na stronie ministerstwa sprawiedliwości (link).