Minister sprawiedliwości przedstawił projekt regulaminu wewnętrznego prokuratury. Zmiany mają wejść w życie 4 kwietnia 2016 r. Uwagi do projektu można zgłaszać w ramach konsultacji do 22 marca.
Podstawą wydania rozporządzenia jest nowa ustawa Prawo o prokuraturze, która weszła w życie w piątek (Dz.U. z 2016 r. poz. 177).
W projekcie znalazły się regulacje dotyczące sposobu włączenia zlikwidowanej prokuratury wojskowej w struktury niektórych prokuratur okręgowych i rejonowych. Doprecyzowano też kwestię wydawania przez przełożonych poleceń prokuratorom: polecenia muszą być wydawane na piśmie, ale nie będą włączane do akt głównych (nie dowie się więc o nich strona ani jej obrońca). Rozporządzenie dookreśla też, jak podwładny może na polecenie zareagować: może żądać wyłączenia go albo zmiany decyzji. Może też zażądać uzasadnienia polecenia, a projekt precyzuje formę i sposób, w jaki to uczyni. Jasno wskazano przy tym, że to prokurator przełożony przejmie odpowiedzialność za wykonaną czynność, ale prokurator referent musi polecenie wykonać. Jeśli jednak zostanie ono wydane z pominięciem drogi służbowej, prokurator ma obowiązek zawiadomić o tym swojego zwierzchnika. Co istotne, sprawa będzie mogła być przekazana innemu prokuratorowi wyłącznie na podstawie pisemnej decyzji przełożonego, którą będzie się załączać się do akt podręcznych.
Uregulowany ma zostać również problem dyżurów zdarzeniowych. Obowiązywać będzie zasada, że pełnią je śledczy zarówno z rejonowego, okręgowego, jak i regionalnego szczebla.
Na szefach jednostek będzie spoczywał obowiązek szczegółowego określenia sposobu realizacji obowiązkowego referatu wprowadzonego ustawą, a więc obowiązku prowadzenia śledztw lub występowania w sądzie. Ma on dotyczyć również wizytatorów, rzeczników dyscyplinarnych, rzeczników prasowych itp. Autorzy regulaminu wyszli z założenia, że prokurator, który brał udział w postepowaniu I-instancyjnym, powinien też brać udział w postępowaniu odwoławczym.
W regulaminie dookreślono właściwość poszczególnych szczebli prokuratury. Od lat budzi to największe kontrowersje. I tak, na poziomie prokuratury regionalnej mają być prowadzone w szczególności: śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu dotyczące mienia wielkiej wartości, sprawy o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, czy inne sprawy gospodarcze zawiłe lub o szczególnej wadze. Na szczebel prokuratury okręgowej mają zaś trafiać m.in. sprawy o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i przestępstwa finansowo-skarbowe.
Dyżury zdarzeniowe zaczną pełnić prokuratorzy wszystkich szczebli
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach