Kandydat na instruktora powinien legitymować się przynajmniej dwuletnim stażem jako kierowca. Musi też przejść badania lekarskie, ukończyć kurs i zdać egzaminy. Szczegóły zależą od kategorii, w jakiej zamierza szkolić
Czy wystarczy skończyć kurs, aby zostać instruktorem
Szukam pracy. Uważam, że jestem bardzo dobrym kierowcą, dlatego chciałbym pracować jako instruktor, który szkoli osoby planujące zdawać egzamin na prawo jazdy. Czy wystarczy, że ukończę kurs?
NIE
Instruktorem może zostać osoba, która spełni wiele warunków. Po pierwsze posiada prawo jazdy przez okres co najmniej 2 lat, jeśli chce szkolić w kategoriach A i B. Natomiast w przypadku kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E, musi mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w uczeniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w ramach prawa jazdy kategorii B. Ponadto kandydat na instruktora musi:
●posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
●posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
●ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów,
●złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.
Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
●przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
●przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
●przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
●prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po zażyciu innego podobnie działającego środka,
●przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
●przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Konieczny będzie również wpis do ewidencji instruktorów.
Podstawa prawna
Art. 33 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Czy prowadzenie kursów jest reglamentowane
Szukam kursu dla instruktorów. Ofert na rynku jest bardzo dużo. Czy istnieją ograniczenia, kto może prowadzić kursy dla przyszłych instruktorów?
TAK
Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić:
●ośrodek szkolenia kierowców,
●jednostka wojskowa – w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
●jednostka organizacyjna służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
●podmiot wykonujący przewozy tramwajem,
●wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
Takie szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne z podstaw techniki jazdy, przepisów ruchu drogowego, zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych. W jego trakcie zostanie poruszona też problematyka:
●wypadków drogowych,
●psychologii transportu,
●etyki zawodu instruktora.
Przyszłym instruktorom powinna zostać przekazana także wiedza na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków i innych środków działających podobnie do nich.
Podstawa prawna
Art. 35 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Czy trzeba cyklicznie powtarzać badania lekarskie
Zamierzam zgłosić się na badania, które są niezbędne, aby zostać instruktorem. Nie wiem jednak, do jakiego specjalisty powinienem się zgłosić. Czy trzeba będzie je aktualizować?
TAK
Orzeczenie lekarskie do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz medycyny pracy oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Dodatkowo trzeba posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie. Badanie należy przejść przed przystąpieniem do kursu, a następnie okresowo dla osób w wieku:
●do 60 lat – co 5 lat,
●powyżej 60 lat – co 30 miesięcy.
Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem wskazanego okresu.
Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.
Podstawa prawna
Art. 34 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.).
Czy ukończenie pełnego szkolenia pozwoli na pracę
Zapisałem się na kurs na instruktora. Czy wystarczy, że go zaliczę, aby mieć uprawnienia do szkolenia osób starających się o prawo jazdy?
NIE
Kandydat na instruktora musi również zaliczyć egzamin, który składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje sprawdzenie znajomości psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdem, techniki i taktyki jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Następnie część druga polega na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Ich temat jest wybierany losowo. Takie zajęcia powinny uwzględnić np.: przepisy ruchu drogowego, zarys budowy i zasady obsługi technicznej pojazdu, techniki kierowania pojazdem, zasady zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trzecia część to również pokaz, ale zajęć praktycznych. Obejmuje sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia ich na placu manewrowym lub w ruchu drogowym. Zajęcia te obejmą dwa losowo wybrane zadania egzaminacyjne.
Podstawa prawna
Par. 7 rozporządzenia ministra infrastruktury z 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. poz. 2096).
Czy można zaliczyć tylko niektóre etapy egzaminu
Obawiam się, że mogę nie zaliczyć wszystkich części egzaminu. Podobno są one bardzo skomplikowane. Czy jeżeli nie zdam jednej, będę mogła przystąpić do kolejnych?
NIE
Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części sprawdzianu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich. Pierwsza może być przeprowadzana w formie testu:
●komputerowego, polegającego na wskazaniu prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań, wyświetlanych przez system losowo, albo
●pisemnego, polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.
Część pierwsza egzaminu obejmuje:
●20 pytań – dla prawa jazdy kategorii A lub B (trwa 30 minut)
●14 pytań - dla kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia (trwa 20 minut).
Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa. Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów, gdy:
●nie udzieliła odpowiedzi na pytanie,
●odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.
Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:
●34 z 40 punktów – dla prawa jazdy kategorii B oraz A,
●23 z 28 punktów – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T.
Natomiast w części drugiej egzaminu pokaz zajęć teoretycznych nie powinien być krótszy niż 15 minut. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia lekcji. Część trzecia egzaminu odbywa się w pojeździe. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami z losowo wybranych zadań egzaminacyjnych. Kandydat może liczyć na pozytywny wynik części trzeciej egzaminu, jeżeli:
●zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie obydwu zadań egzaminacyjnych,
●nie naruszy podczas egzaminu przepisów ruchu drogowego.
Egzamin na instruktora zostanie zaliczony, jeżeli kandydat uzyska pozytywny wynik z trzech części.
Podstawa prawna
Par. 8–17 rozporządzenia ministra infrastruktury z 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. poz. 2096).
Czy egzamin na instruktora jazdy jest odpłatny
Zapisałem się na kurs instruktora. Jest on dość kosztowny. Czy aby otrzymać uprawnienia do prowadzenia szkoleń, będę musiał ponadto zapłacić za egzaminy?
TAK
Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu na instruktorów zależy od kategorii. W przypadku kategorii B lub T część pierwsza i druga sprawdzianu kosztują po 50 zł, trzecia 240 zł.
Więcej zapłacą osoby, które zamierzają prowadzić szkolenia w ramach kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+. Za pierwszą i drugą część również zapłacą po 50 zł, za trzecią natomiast 260 zł.
Podstawa prawna
Załącznik nr 8 rozporządzenia ministra infrastruktury z 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. poz. 2096).