W sytuacji, gdy inwestor dokonał zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), na działce objętej wydaną wcześniej decyzją o pozwoleniu na budowę innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oba zamierzenia budowlane ze sobą kolidują, właściwy organ powinien wnieść sprzeciw do zgłoszenia.
Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 110 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji architektoniczno-budowlanej jest związany decyzją o pozwoleniu na budowę od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Tym samym nie może on przyjąć zgłoszenia, które w sposób odmienny przewidywałoby realizację inwestycji w tym samym miejscu.
Podobna sytuacja będzie w przypadku złożenia przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę na działce objętej wydaną wcześniej decyzją o pozwoleniu na budowę innego budynku jednorodzinnego. Jeżeli inwestycje ze sobą kolidują, organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.
Natomiast objęcie zgłoszeniem lub wnioskiem o pozwolenie na budowę (dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego) działki, dla której wydano wcześniej pozwolenie na budowę, ale w taki sposób, że inwestycje nie kolidowałyby ze sobą, nie może stanowić podstawy do sprzeciwu lub odmowy wydania pozwolenia na budowę.