Jest już rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminów na prawo jazdy. Jego brak po wygaśnięciu o północy wcześniejszego rozporządzenia doprowadził do tego, że niektóre ośrodki egzaminacyjne zawiesiły pracę.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zapewniał, że nie było to konieczne, bo przepisy wskazujące formę egzaminów są opisane w ustawie.

Przyczyną opóźnienia w wydaniu rozporządzeń była konieczność dwukrotnego dostosowania projektów rozporządzeń do zmian wprowadzających system CEPIK 2.0, a następnie do zmian przesuwających wejście w życie przepisów wprowadzających CEPIK 2.0. na przełomie 2015 i 2016 r. Konieczne było przeprowadzenie po raz kolejny wymaganych uzgodnień międzyresortowych. Dodatkowo rozporządzenia wymagały uzyskania kontrasygnaty MSWiA i MON.