Na działce sąsiada rośnie drzewo, którego gałęzie sięgają przewodów energetycznych biegnących poza terenem nieruchomości – pisze pan Jacek. – Pracownicy dostawcy prądu wykonali niezbędne prace, ale teraz zakład energetyczny żąda zwrotu kosztów wycięcia gałęzi. Czy słusznie – pyta czytelnik.
Drzewa rosnące w bezpośredniej styczności z linią energetyczną stanowią duży problem zarówno dla właścicieli działek, jak i przedsiębiorców przesyłowych. Ewentualna awaria może spowodować pożar lub uszkodzenie infrastruktury. Właściciele działek niechętnie godzą się na wizyty pracowników zakładów energetycznych na swoich nieruchomościach. Przycinanie drzew może spowodować zniszczenie cennej roślinności. Poza tym właściciele nie są skorzy do udostępniania swych działek osobom trzecim.
Jak się jednak okazuje, zakłady energetyczne mogą interweniować, gdy rozrastające się drzewa naruszają zasady bezpieczeństwa. Taka sytuacja niewątpliwie ma miejsce, kiedy bujne gałęzie sięgają lini wysokiego napięcia. Wówczas zakład energetyczny może samodzielnie wystąpić ze stosownym wnioskiem. Za usunięcie drzewa lub krzewu właścicielowi nieruchomości należy się odszkodowanie. Gdy zajdzie konieczność jedynie przycięcia gałęzi, nie ma co liczyć na uzyskanie rekompensaty pieniężnej.
Obowiązki właściciela działki wynikają z postanowień umowy zawartej z przedsiębiorcą przesyłowym. Z reguły zobowiązują one odbiorcę prądu do utrzymywania nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień w funkcjonowaniu sieci. Natomiast obowiązkiem zakładu energetycznego jest likwidowanie ewentualnych zagrożeń, do których trzeba zaliczyć zagrażające sieci gałęzie.
Przedsiębiorca przesyłowy powinien prowadzić prace w ramach przysługujących mu praw własności i służebności przesyłu na własny koszt. Istotne jest więc stwierdzenie, czy przycięcie drzewa wykraczało poza obowiązki zakładu. Sąsiad pana Jacka nie powinien płacić za prace mające na celu ochronę sieci energetycznej, jeśli czynności te miały miejsce na terenie, do którego prawa ma zakład. Poniesie natomiast koszty działań zmierzających do pielęgnacji drzew na jego gruncie.
Podstawa prawna
Art. 83 e ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651). Art. 70 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).